Dicts.info 

Lithuanian to Albanian dictionary

    Look up:      

This Lithuanian to Albanian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Lithuanian to Albanian and Albanian to Lithuanian translations will be listed at once.


ačiū faleminderit; ju falem nderit
arklys; žirgas (m) kalë
brolis (m) (1,2,3) vëlla
draugas mik (m)
eiti ecën
kalė (f) qen (m)
katė (f); katinas (m) mace (f)
klausyti dëgjoj, ndëgjoj
knyga (f) libër
kūdikis (m) foshnja
labas, sveikas (italbrac'informal), sveiki (formal) tungjatjeta
maistas (m) ushqim (m)
medis (m) dru (m); pemë (f)
meilė dashuri (f)
mergina (f); mergaitė (f) vajzë
miestas qytet
mokykla (f) shkollë (f)
motė (f); motina (f) nënë, mëmë
moteris (f) grua; femër
namas (n) shtëpi
ne jo
obuolys (m) mollë (f)
pinigai (m) para
rašyti shkruan
sesuo motër (f)
taip po
tėvas baba
ugnis zjarr (m)
vaisius (m) frutë (m)
vyras (m) burrë; trim
žiedas (m); gėlė (f) lule (f)
Albanian to Lithuanian dictionary  |  Learn Albanian  |  Albanian vocabulary  |  Albanian flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.