Dicts.info 

Macedonian to Albanian dictionary

    Look up:      

This Macedonian to Albanian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Macedonian to Albanian and Albanian to Macedonian translations will be listed at once.


бебе (n) (bébe); детенце (n) (détence); мало (n) (málo) foshnja
благодарам (blagódaram); фала (fála) faleminderit; ju falem nderit
брат (m) (brat) vëlla
град (m) (grád) qytet
да (da) po
дрво (n) (d'rvo) dru (m); pemë (f)
здраво (zdrávo) tungjatjeta
јаболко (n) (jábolko) mollë (f)
книга (f) (kníga) libër
коњ (m) (konj) kalë
куќа (f) (kúḱa) shtëpi
куче (n); пес (m) (pes) qen (m)
љубов (f) (ljúbov) dashuri (f)
маж (m) (maž); човек (m) (čóvek) burrë; trim
мајката (Majkata) nënë, mëmë
мачка (f); мачор (m) mace (f)
мир (m) (mir) paqe (f)
оган (m) (ógan) zjarr (m)
оди (ódi) ecën
пари (pári) para
пишува (pišuva) shkruan
плод (m); овошје (n) (óvošje); овошка (f) (óvoška) frutë (m)
сестра (f) motër (f)
татко (m) (tátko) baba
училиште (n) (učílište); школа (f) (škóla) shkollë (f)
храна (f) (hrána) ushqim (m)
цвет (m) (cvet) lule (f)
Albanian to Macedonian dictionary  |  Learn Albanian  |  Albanian vocabulary  |  Albanian flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.