Dicts.info 

Romanian to Chinese dictionary

    Look up:      

This Romanian to Chinese dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Romanian to Chinese and Chinese to Romanian translations will be listed at once.


(m) 狗 (gǒu), 犬 (quǎn)
a merge, a duce 去 (qù)
aliment (n); mâncare (f); hrană (f) 食物 (shíwù), 食品 (shípǐn)
amic (m); amică (f); (m) prietenă (f) 朋友 (péngyǒu), 友人 (yǒurén)
amor; iubire 戀, 恋 (liàn), 愛戀, 爱恋 (àiliàn), 戀愛, 戀愛 (liàn'ài), 愛, 爱 (ài)
animal (n); fiară (f) 動物, 动物 (dòngwù)
arbore (m); copac (m); pom (m) 樹, 树 (shù), 喬木, 乔木 (qiáomù)
asculta 聽, 听 (tīng)
băiat; fiu 男孩 (nánhái), 少年 (shàonián)
ban (m) 錢, 钱 (qián), 金錢, 金钱 (jīnqián), 貨幣, 货币 (huòbì)
bărbat (m) 男人 (nánrén), 男的 (nánde)
bebe (m); bebeluș (m) 嬰兒, 婴儿 (yīng'ér), 娃娃 (wáwa), 小娃娃 (xiǎowáwa)
cal 馬, 马 (mǎ)
casă (f) 房屋 (fángwū), 家 (jiā), 房子 (fángzi)
citi; lectura 讀, 读 (dú), 看 (kàn)
da 是 (shì), 對, 对 (duì)
fată (f); copilă (f) 女孩兒, 女孩儿 (nǚháir), 女孩子 (nǚháizi), 姑娘 (gūniang), 女兒, 女儿 (nǚ'ér)
femeie (f); muiere (f); doamnă 婦女, 妇女 (fùnǚ), 女人 (nǚrén), 女性 (nǚxìng), 女的 (nǚde)
floare (f) 花 (huā), 花兒, 花儿 (huār), 花朵 (huāduǒ), 花卉 (huāhuì)
foc (n) 火 (huǒ)
frate (m) 哥哥 (gēge), 弟弟 (dìdi), 兄弟 (xiōngdi)
fruct (m); rod (m); poamă 水果 (shuǐguǒ), 果子 (guǒzi)
mamă (f) 妈妈
măr (n) 蘋果, 苹果 (píngguǒ)
mulțumesc; mersi 謝謝, 谢谢 (xièxie), 多謝, 多谢 (duōxiè), 三Q (sānQ)
nu 不 (bù), 否 (fǒu), 沒, 没 (méi), 沒有, 没有 (méiyǒu)
oraș (n); cetate (f); urbe (f) 城市 (chéngshì), 城 (chéng)
pace (f) 和平 (hépíng)
pisică (f) 貓, 猫 (māo)
salut, bună, noroc (informal), bună ziua (formal), servus 你好 (nǐhǎo), 您好 (nínhǎo)
școală (f) 學校, 学校 (xuéxiào)
scrie 寫, 写 (xiě)
tată (m) 父 (fù), 父親, 父亲 (fùqīn), 爸爸 (bàbà), 爹 (diē)
timp 時間, 时间 (shíjiān), 時光, 时光 (shíguāng)
zi (f) 日 (rì), 天 (tiān)
Chinese to Romanian dictionary  |  Learn Chinese  |  Chinese vocabulary  |  Chinese flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.