Dicts.info 

Scottish Gaelic to Chinese dictionary

    Look up:      

This Scottish Gaelic to Chinese dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Scottish Gaelic to Chinese and Chinese to Scottish Gaelic translations will be listed at once.


airgead (m); airgiod (m) 錢, 钱 (qián), 金錢, 金钱 (jīnqián), 貨幣, 货币 (huòbì)
àm (m) 時間, 时间 (shíjiān), 時光, 时光 (shíguāng)
athair (m) 父 (fù), 父親, 父亲 (fùqīn), 爸爸 (bàbà), 爹 (diē)
baile mòr (m), dùn (m) 城市 (chéngshì), 城 (chéng)
balach (m); balachan (m); gille (m) 男孩 (nánhái), 少年 (shàonián)
bean (f); boireannach (m) 婦女, 妇女 (fùnǚ), 女人 (nǚrén), 女性 (nǚxìng), 女的 (nǚde)
beathach (m), ainmhidh (m) 動物, 动物 (dòngwù)
biadh (m) 食物 (shíwù), 食品 (shípǐn)
bràthair (m) 哥哥 (gēge), 弟弟 (dìdi), 兄弟 (xiōngdi)
caileag (f); nighean (f); nighneag 女孩兒, 女孩儿 (nǚháir), 女孩子 (nǚháizi), 姑娘 (gūniang), 女兒, 女儿 (nǚ'ér)
caraid (m); bancharaid (f) 朋友 (péngyǒu), 友人 (yǒurén)
cat (m) 貓, 猫 (māo)
craobh (f) 樹, 树 (shù), 喬木, 乔木 (qiáomù)
cù (m), madadh (m) 狗 (gǒu), 犬 (quǎn)
dìthean (m); flùr (m) 花 (huā), 花兒, 花儿 (huār), 花朵 (huāduǒ), 花卉 (huāhuì)
each 馬, 马 (mǎ)
èisd; èist 聽, 听 (tīng)
fear (m); duine (m) 男人 (nánrén), 男的 (nánde)
halò; latha math; hòigh 你好 (nǐhǎo), 您好 (nínhǎo)
latha (m) 日 (rì), 天 (tiān)
leanabh (m), leanaban (m), naoidhean (m), pàisde (m) 嬰兒, 婴儿 (yīng'ér), 娃娃 (wáwa), 小娃娃 (xiǎowáwa)
leugh 讀, 读 (dú), 看 (kàn)
màthair (f) 妈妈
meas (m), toradh (m) 水果 (shuǐguǒ), 果子 (guǒzi)
rùn (m) 戀, 恋 (liàn), 愛戀, 爱恋 (àiliàn), 戀愛, 戀愛 (liàn'ài), 愛, 爱 (ài)
sgoil (f) 學校, 学校 (xuéxiào)
sìth (f) 和平 (hépíng)
taigh (m) 房屋 (fángwū), 家 (jiā), 房子 (fángzi)
tapadh leat; tapadh leibh; taing 謝謝, 谢谢 (xièxie), 多謝, 多谢 (duōxiè), 三Q (sānQ)
teine (m) 火 (huǒ)
ubhal (m) 蘋果, 苹果 (píngguǒ)
Chinese to Scottish Gaelic dictionary  |  Learn Chinese  |  Chinese vocabulary  |  Chinese flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.