Dicts.info 

Thai to Slovak dictionary

    Look up:      

This Thai to Slovak dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Thai to Slovak and Slovak to Thai translations will be listed at once.


(Thai'แม่) (mâe), (Thai'มารดา) (maandaa) matka (f)
ขอบคุณ (kòp-kuun) ďakujem; ďakujeme
ความรัก (khwamrak) láska (f)
ดอก (dààwk); ดอกไม้ (dààwk māāi); บุษบา (budsaba) kvet (m)
ต้นไม้ (tònmai); เฌอ (cher) strom (m)
บ้าน (bâan) dom (m)
ผู้ชาย (pôo chaai); ชาย (chaai) muž
ผู้หญิง (pôo yĭng) žena (f)
พ่อ (pòo); บิดา (bidaa) otec ('formally, officially'), tato ('usually used only by children'), tatko <!--belongs on Slovak page: ("little father", nice/beloved father,-->('usually used only by children'), tatíčko<!--belongs on Slovak page: ("little little father")-->, tati ('vocative'; 'usually used by children'), foter (pejorative) (m)
พี่ (pêe); พี่ชาย (pêe chaai); น้อง (nóng); น้องชาย (nóng chaai); ภราดร (páraadon); ภราดา (páraadaa) brat (m)
พี่สาว (pêe săao); น้องสาว (nóng săao) sestra (f)
ฟัง (fang) počúvať
ม้า (máa) kôň (m)
ลูก (lôok); ผล (pŏn); ผลไม้ (pŏnlámáai) ovocie (n)
สวัสดี (m); สวัสดีครับ (m) (sawàtdee kráp); สวัสดีค่ะ (f) (sawàtdee kâ) ahoj; servus; dobrý deň
สัตว์ (sàt) živočích (m); zviera (n)
สันติภาพ (săntì pâap) mier (m)
หนังสือ (nǎngsěu); สมุด (sàmòot) kniha (f)
หมา (mǎa); สุนัข (sùnák) pes (m); suka (f)
อ่าน (ān) čítať
อาหาร (aa-hăan) jedlo (n); strava (f)
เขียน (kĭan); ขีด (kèet) písať
เงิน (ngern); เงินตรา (ngern dtraa) peniaze
เด็กผู้ชาย (dèk pôochaai) chlapec (m)
เด็กผู้หญิง (dèk-pôo-yĭng); เด็กหญิง (dèk yĭng) dievča (n)
แมว (maew); วิฬาร์ (wílaa) mačka (f); kocúr (m)
แอปเปิล (àep bpern) jablko (n)
โรงเรียน (rohng rian) škola (f)
ใช่ (châi); ครับ (kráp); ค่ะ (kâ); ถูก (tòok); ถูกต้อง (tòok dtông); อืม (eum) áno; hej
ไป (pị) ísť ('by vehicle'), ísť ('by walking')
ไฟ (fai) oheň (m)
ไฮ้ (hái); ไม่ (mâi); เปล่า (bplào) nie
Slovak to Thai dictionary  |  Learn Slovak  |  Slovak vocabulary  |  Slovak flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.