Dicts.info 

Turkish to Chinese dictionary

    Look up:      

This Turkish to Chinese dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Turkish to Chinese and Chinese to Turkish translations will be listed at once.


adam; erkek 男人 (nánrén), 男的 (nánde)
ağaç 樹, 树 (shù), 喬木, 乔木 (qiáomù)
anne 妈妈
arkadaş; dost; ahbab 朋友 (péngyǒu), 友人 (yǒurén)
at; beygir 馬, 马 (mǎ)
ateş 火 (huǒ)
baba; ata 父 (fù), 父親, 父亲 (fùqīn), 爸爸 (bàbà), 爹 (diē)
barış; sulh 和平 (hépíng)
bebek 嬰兒, 婴儿 (yīng'ér), 娃娃 (wáwa), 小娃娃 (xiǎowáwa)
çiçek 花 (huā), 花兒, 花儿 (huār), 花朵 (huāduǒ), 花卉 (huāhuì)
dinlemek 聽, 听 (tīng)
elma 蘋果, 苹果 (píngguǒ)
erkek kardeş; kardeş; birader 哥哥 (gēge), 弟弟 (dìdi), 兄弟 (xiōngdi)
ev; hane 房屋 (fángwū), 家 (jiā), 房子 (fángzi)
evet 是 (shì), 對, 对 (duì)
gitmek 去 (qù)
gün 日 (rì), 天 (tiān)
hayır; ııh 不 (bù), 否 (fǒu), 沒, 没 (méi), 沒有, 没有 (méiyǒu)
hayvan 動物, 动物 (dòngwù)
kadın 婦女, 妇女 (fùnǚ), 女人 (nǚrén), 女性 (nǚxìng), 女的 (nǚde)
kedi; pisi 貓, 猫 (māo)
kent; şehir 城市 (chéngshì), 城 (chéng)
kız 女孩兒, 女孩儿 (nǚháir), 女孩子 (nǚháizi), 姑娘 (gūniang), 女兒, 女儿 (nǚ'ér)
köpek; it 狗 (gǒu), 犬 (quǎn)
merhaba 你好 (nǐhǎo), 您好 (nínhǎo)
meyve 水果 (shuǐguǒ), 果子 (guǒzi)
oğlan 男孩 (nánhái), 少年 (shàonián)
okul 學校, 学校 (xuéxiào)
okumak 讀, 读 (dú), 看 (kàn)
para 錢, 钱 (qián), 金錢, 金钱 (jīnqián), 貨幣, 货币 (huòbì)
sevgi; aşk 戀, 恋 (liàn), 愛戀, 爱恋 (àiliàn), 戀愛, 戀愛 (liàn'ài), 愛, 爱 (ài)
teşekkür ederim; mersi; teşekkürler 謝謝, 谢谢 (xièxie), 多謝, 多谢 (duōxiè), 三Q (sānQ)
yazmak 寫, 写 (xiě)
yiyecek; yemek; besin; aş 食物 (shíwù), 食品 (shípǐn)
zaman 時間, 时间 (shíjiān), 時光, 时光 (shíguāng)
Chinese to Turkish dictionary  |  Learn Chinese  |  Chinese vocabulary  |  Chinese flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.