Dicts.info 

Turkish to Ukrainian dictionary

    Look up:      

This Turkish to Ukrainian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Turkish to Ukrainian and Ukrainian to Turkish translations will be listed at once.


abla (italbrac'older), kız kardeş, bacı сестра (f) (sestrá)
adam; erkek чоловік (m) (čolovík)
ağaç дерево (n) (dérevo)
anne мати (máty) (f)
arkadaş; dost; ahbab друг (m) (druh); приятель (m) (pryjátel’)
at; beygir кінь (m) (kin’)
ateş вогонь (m) (vohón’)
baba; ata батько (m) (bát’ko); отець (m) (otéc’); тато (m) (táto)
barış; sulh мир (m) (myr)
bebek дитина (f) (dytýna); лялька (f) (ljál'ka); немовля (n) (nemovljá)
çiçek квітка (f) (kvítka); цвіт (m) (cvit)
dinlemek слухати (slúxaty)
elma яблуко (n) (jábluko)
erkek kardeş; kardeş; birader брат (m) (brat)
ev; hane дім (m) (dim); хата (f) (xáta)
evet так (tak)
gitmek ходити
gün день (den')
hayır; ııh ні (ni)
hayvan тваринa (f) (tvarýna); звір (m) (zvir)
kadın жінка (f) (žínka)
kedi; pisi кіт (m) (kit); кішка (f) (kíška)
kent; şehir місто (n) (místo)
kitap; betik книжка (f) (knýžka); книга (f) (knýha)
kız дівчина (f) (divčýna)
köpek; it собака (m); (m) (pes)
merhaba привіт (pryvít); добрий день (dobrýj den')
meyve плід (m) (plid); фрукт (m) (frukt)
oğlan хлопець (m) (xlópec'); хлопчик (m) (xlópčyk)
okul школа (f) (škóla)
okumak читати (čytáty)
para гроші (m)
sevgi; aşk любов (f) (ljubóv); кохання (n) (koxánnja)
teşekkür ederim; mersi; teşekkürler дякую (djákuju); спасибi (spasýbi)
yazmak писати (pysáty)
yiyecek; yemek; besin; aş їжа (f) (jíža); харчування (n) (xarčuvánnja)
zaman час (m) (čas)
Ukrainian to Turkish dictionary


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.