Dicts.info 

Vietnamese to Russian dictionary

    Look up:      

This Vietnamese to Russian dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Vietnamese to Russian and Russian to Vietnamese translations will be listed at once.


anh; em trai; em брат (m) (brat)
ba; cha; tía; thầy; cậu; bố отец (m) (otéc); папа (m) (pápa); батя (m) (bátja); батюшка (m) (bátjuška)
bé; em bé младенец (m) (mladénec); малыш (m) (malýš); ребёнок (m) (rebjónok); дитя (n) (ditjá); малютка (f) (maljútka); крошка (f) (króška)
cám ơn спасибо (spasíbo); благодарить (blagodarjú)
cây дерево (n) (dérevo)
chị; em gái; em сестра (f) (sestrá)
chó собака (f) (sobáka); пёс (m) (pjos); псина (f) (psína)
cô gái; con gái; gái девушка (f) (dévuška); девочка (f) (dévočka); девчонка (f) (devčónka)
con mèo; mèo кошка (f) (kóška); кот (m) (kot)
con trai; trai мальчик (m) (mál’čik); юноша (m) (júnoša); парень (m) (páren’); подросток (m) (podróstok); пацан (m) (pacán)
đàn ông мужчина (m) (mužčína)
đi ходить
đọc читать (čitát’); прочитать (pročitát’)
hoa цветок (m) (cvětók); цветы (cvětý)
hòa bình; hoà bình мир (m) (mir)
không нет (net)
lửa; hoả огонь (m) (ogón’)
má; mẹ; mợ; u мать (f) (mat’)
mã; ngựa лошадь (f) (lóšad’); конь (m) (kon’)
ngày сутки (sútki) (p), день (den’) (m)
nghe; lắng nghe слушать (slúšat’)
người bạn; bạn друг (m) (drug); подруга (f) (podrúga); приятель (m) (prijátel’); приятельница (f) (prijátel’nitsa)
nhà дом (m) (dom)
phụ nữ женщина (f) (žénščina)
quả táo; trái táo; táo tây; bôm яблоко (n) (jábloko)
quả; trái; trái cây плод (m) (plod); фрукт (m) (frukt); фрукты (frúkty)
sách; cuốn sách; quyển sách; sổ; sách giáo khoa книга (f) (kníga); книжка (f) (knížka)
thành phố; phố город (m) (górod); (m) (centr)сити (m) (síti)
thời gian время (n) (vrémja)
thú vật животное (n) (živótnoje); зверь (m) (zver’); тварь (f) (tvar'); скотина (f) (skotína)
thức ăn еда (f) (jedá); пища (f) (píšča); питание (n) (pitánije); корм (m) (korm)
tiền деньги (dén’gi)
tình yêu любовь (f) (ljubóv’)
trường; trường học школа (f) (škóla)
vâng; được; có; có chứ; ờ да (da)
viết писать (pisát’); написать (napisát’)
xin chào привет (privét); здорово (zdoróvo); здравствуйте (zdrávstvuyte); добрый день (dóbryj den’)
Russian to Vietnamese dictionary  |  Learn Russian  |  Russian vocabulary  |  Russian flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.