Dicts.info 

Vietnamese to Yiddish dictionary

    Look up:      

This Vietnamese to Yiddish dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Vietnamese to Yiddish and Yiddish to Vietnamese translations will be listed at once.


anh; em trai; em ברודער (m) (bruder)
ba; cha; tía; thầy; cậu; bố פֿאָטער (m) (foter); טאַטע (m) (tate)
cám ơn אַ דאַנק (a dank); אַ דאַנק דיר (a dank dir)
cây בוים (boym)
chó הונט (m) (hunt); הינט (hint)
cô gái; con gái; gái מיידל (n); מיידלעך (meydlekh, mejdlech)
con mèo; mèo קאַץ (kats) (f), קעץ (kets) (p), קאָטער (koter) (m), קאָטערס (koters) (p)
đàn ông מאַן (m) (man); מענער (mener)
đọc לייענען (leyenen)
hoa בלום (f) (blum); קווייט (m) (kveyt, kwejt)
không ניין (neyn)
lửa; hoả פייער; פֿײַער
má; mẹ; mợ; u מאַמע (f) (mame)
mã; ngựa פֿערד (n) (ferd)
ngày טאָג (m) (tog)
người bạn; bạn פֿרײַנד (m) (fraynd, frajnd); פֿרײַנדין (f) (frayndin, frajndin)
nhà הויז (n) (hoyz)
phụ nữ פֿרוי (f) (froy, froj)
quả táo; trái táo; táo tây; bôm עפּל (m) (epl)
quả; trái; trái cây פֿרוכט (frukht) (n), אויפּס (oyps) (n)
sách; cuốn sách; quyển sách; sổ; sách giáo khoa בוך (bukh)
thành phố; phố שטאט (f)
thức ăn עסן (n) (esn)
tiền געלט (n) (gelt)
trường; trường học שולע (f) (shule); שול (f) (shul)
vâng; được; có; có chứ; ờ יאָ (yo)
viết שרײַבן (shraybn)
xin chào שלום־עליכם (sholem-aleykhem); גוט־מאָרגן (gut-morgn)
Yiddish to Vietnamese dictionary


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.