Dicts.info 

Welsh to Thai dictionary

    Look up:      

This Welsh to Thai dictionary searches words in both directions at the same time.
Both Welsh to Thai and Thai to Welsh translations will be listed at once.


afal แอปเปิล (àep bpern)
amser เวลา (waylaa)
anifail (m); (m) สัตว์ (sàt)
arian เงิน (ngern); เงินตรา (ngern dtraa)
baban (m) เด็กทารก (dèk taarók); เด็กน้อย (dèk nói); เด็กอ่อน (dèk òn)
bachgen (m); bechgyn เด็กผู้ชาย (dèk pôochaai)
bachgennes (f); geneth (f) เด็กผู้หญิง (dèk-pôo-yĭng); เด็กหญิง (dèk yĭng)
benyw (f); dynes (f) ผู้หญิง (pôo yĭng)
blodyn (m) ดอก (dààwk); ดอกไม้ (dààwk māāi); บุษบา (budsaba)
brawd พี่ (pêe); พี่ชาย (pêe chaai); น้อง (nóng); น้องชาย (nóng chaai); ภราดร (páraadon); ภราดา (páraadaa)
caer (f); dinas (f) เมือง (meuang); นคร (nákon); กรุง (groong)
cath (f) แมว (maew); วิฬาร์ (wílaa)
ceffyl ม้า (máa)
chwaer (f) พี่สาว (pêe săao); น้องสาว (nóng săao)
ci (m) หมา (mǎa); สุนัข (sùnák)
coeden, pren, colfen (colloquial) ต้นไม้ (tònmai); เฌอ (cher)
diolch ขอบคุณ (kòp-kuun)
dydd (m); dwthwn (m) วัน (wan); กลางวัน (klaaŋwan)
gŵr (m); dyn (m) ผู้ชาย (pôo chaai); ชาย (chaai)
gwrando ฟัง (fang)
heddwch สันติภาพ (săntì pâap)
helo, bore da ('good morning'), dydd da ('good day') สวัสดี (m); สวัสดีครับ (m) (sawàtdee kráp); สวัสดีค่ะ (f) (sawàtdee kâ)
llyfr (m) หนังสือ (nǎngsěu); สมุด (sàmòot)
mam (Thai'แม่) (mâe), (Thai'มารดา) (maandaa)
mynd ไป (pị)
na (nǎ or nâ, using nazalized n; commonly used also by English speakers) ไฮ้ (hái); ไม่ (mâi); เปล่า (bplào)
serch (m) ความรัก (khwamrak)
tad พ่อ (pòo); บิดา (bidaa)
tân (m) ไฟ (fai)
tŷ (m); annedd (m) บ้าน (bâan)
ysgol (f) โรงเรียน (rohng rian)
ysgrifennu เขียน (kĭan); ขีด (kèet)
Thai to Welsh dictionary  |  Learn Thai  |  Thai vocabulary  |  Thai flashcards


Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2020 Dicts.info.