Dicts.info 

Birds Of Pakistan Encyclopedia :: definitions


Index > Birds Of Pakistan   

Авлига
Беловежд дрозд
Белоглав лешояд
Биволска чапла
Бойник (животно)
Брадат лешояд
Брегова лястовица
Бял щъркел
Голям гмурец
Голям зеленокрак водобегач
Голям ястреб
Голяма пъструшка
Голямо белогушо коприварче
Горска улулица
Горска ушата сова
Горски бекас
Градинска овесарка
Градска лястовица
Гривяк
Домашна кукумявка
Дропла
Египетски лешояд
Жълта овесарка
Жълтоглаво кралче
Забулена сова
Зеленоглава патица
Златен фазан
Имелов дрозд
Камъкообръщач
Кафявоглава потапница
Козодой
Кокилобегач
Копринарка
Кос
Кривоклюн брегобегач
Ливаден блатар
Ливадна бъбрица
Лопатарка
Лятно бърне
Малка бяла чапла
Малко белогушо коприварче
Малък гмурец
Малък лебед
Малък нирец
Малък сокол
Нощна чапла
Обикновена чинка
Обикновено конопарче
Орел змияр
Орел рибар
Орехче
Папуняк
Планинска потапница
Планинска чинка
Планински кеклик
Поен дрозд
Поен лебед
Полска чучулига
Полски блатар
Полско врабче
Сврака
Селска лястовица
Сива гъска
Сива мухоловка
Синьогушка
Синявица
Скален гълъб
Скален орел
Сокол скитник
Среден морелетник
Среден нирец
Трипръст брегобегач
Тръстикова овесарка
Турилик
Тъмногръд брегобегач
Фиш
Чавка
Червеноврат гмурец
Черен щъркел
Черешарка
Черна врана
Черна каня
Черноврат гмурец
Южен славей

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.