Dicts.info 

Demography Encyclopedia :: definitions


Index > Demography   

Агломерација
Ареал
Болест
Брак
Геронтологија
Демографија
Емиграција
Епидемиологија
Избеглица
Имиграција
Наталитет
Номадизам
Попис становништва
Природни прираштај
Смрт
Становништво
Урбанизација
Фертилитет

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.