Dicts.info 

Greek Loanwords Encyclopedia :: definitions


Index > Greek Loanwords   

Academia
Analogia
Anathema
Anatomia
Anthropologia
Antithese
Aphorismo
Apocryphos
Ascetismo
Atmosphera
Atomo
Biblia
Christo
Climate
Delphino
Democratia
Demographia
Diamante
Diaspora
Dogma
Ecologia
Economia
Electron
Encyclopedia
Energia
Entropia
Epigramma
Epiphania
Epistemologia
Epitaphio
Epitheto
Epos
Eschatologia
Esthetica
Ethica
Etymologia
Eucharistia
Glossolalia
Grammatica
Hermeneutica
Kerygma
Leon
Logica
Mathematica
Mechanica
Meteorologia
Metonymia
Monacho
Monasterio
Monotheismo
Morphema
Morphologia Linguistic
Musica
Mythologia
Nosologia
Oceanographia
Optica
Orthodoxia
Philadelphia, Pennsylvania
Philologia
Phonologia
Photographia
Poesia
Proton
Psychologia
Schizophrenia
Schola
Scholasticismo
Semantica
Sphera
Syllogismo
Syntaxe
Theologia
Zelote
Zoologia

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.