Dicts.info 

Sanskrit Words And Phrases Encyclopedia :: definitions


Index > Sanskrit Words And Phrases   

Aditi
Agama (text)
Agni
Ahimsa
Arhat
Arjuna
Asana
Ashram
Aum
Avatar
Ayurveda
Bhaga
Bhakti
Bodhisattva
Brahmana
Brahmin
Buddha
Dana (Buddhism)
Dharma
Durga
Garuda
Ghee
Guru
Handstand
Hanuman
Hare Krishna
Hatha Yoga
Himalayas
Jackal
Kalki
Kama
Karma
Krishna
Kshatriya
Lakshmi
Lingam
Lotus Position
Maharaja
Mahayana
Mandala
Mantra
Maya (illusion)
Mimamsa
Mudra
Neem
Nirvana
Parvati
Prajapati
Rahu
Raja
Ramayana
Rudra
Sadhu
Samsara
Sandhi
Shaktism
Shiva
Shudra
Sita
Soma
Stupa
Sutra
Swastika
Tantra
Theravada
Upanishad
Vajra
Vali (Ramayana)
Varuna
Vayu
Vedanta
Yama
Yoga
Yogacara
Yogi

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2023 Dicts.info.