Dicts.info 

Chinese picture dictionary :: Agriculture

Picture dictionary language:      Index > Agriculture

barn
牲口棚 [shēng kou péng]

cotton
棉布 [mián bù]

farm
农场 [nóng chǎng]

plow

rice
稻 [dào]

field
田地 [tián dì]

grain
颗粒 [kē lì]

fruit
水果 [shuǐ guǒ]

seed
种子 [zhǒng zi]

cotton
棉花 [mián hua]

hay
干草 [gān cǎo]

vegetable
蔬菜 [shū cài]

tractor
拖拉机

farmer
农场主;牧场主;农民

hayfield
草地

rice

windmill
风车 [fēng chē]

sickle
*镰刀??

fence
栅栏

pasture
牧场 [mù chǎng]

irrigation
灌溉 [guàn gài]

greenhouse
温室 [wēn shì]

manure
肥料 [féi liào]

pesticide
农药 [nóng yào]

scarecrow
稻草人 [dào cǎo rén]

beekeeping
养蜂[yǎng fēng]

hedge
树篱 [shù lí]

scythe

compost
混合肥 [hùn hé féi]

bulldozer
推土機

pitchfork

plain
平原 [píng yuán]

rain
雨 [yǔ]

wind
风 [fēng]

water
水 [shuǐ]

wool
羊毛 [yáng máo]

ecology
生态学 [shēng tài xué]

wheat
小麦 [xiǎo mài]

corn
玉米 [yù mǐ]

atmosphere
大气 [dà qì]

clover
三叶草

straw

shovel
铁铲

acre
英亩

flax
亚麻 [yà má]

production
生产

erosion
侵蚀作用

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.