Dicts.info 

Chinese picture dictionary :: Anatomy

Picture dictionary language:      Index > Anatomy

skin
皮 [pí]

hair
毛发 [máo fà]

hair
头发 [tóu fa]

bone
骨头 [gǔ tou]

tooth
牙 [yá]

muscle
肌肉 [jī ròu]

tongue
舌头 [shé tou]

mouth
口 [kǒu]

lip
唇 [chún]

eye
眼睛 [yǎn jing]

ear
耳 [ěr]

heart
心 [xīn]

stomach
胃 [wèi]

blood
血 [xuè]

brain
脑 [nǎo]

head
头 [tóu]

neck
脖子 [bó zi]

throat
喉咙 [hóu lóng]

body
身体 [shēn tǐ]

chest
胸膛 [xiōng táng]

back
背 [bèi]

leg
腿 [tuǐ]

foot
脚 [jué]

arm
手臂 [shǒu bì]

finger
手指 [shǒu zhǐ]

knee
膝 [xī]

toe
脚趾 [jiǎo zhǐ]

nail
指甲 [zhǐ jia]

nose
鼻子 [bí zi]

face
脸 [liǎn]

shoulder
肩膀 [jiān bǎng]

breast
胸 [xiōng]

elbow
肘 [zhǒu]

eyebrow
眉毛 [méi mao]

spinal column
脊椎 [jǐ zhuī]

intestine
肠 [cháng]

forehead
额头 [é tóu]

buttocks
屁股 [pì gu]

mustache
胡子 [hú zi]

ankle
脚踝 [jiǎo huái]

rib
肋骨 [lèi gǔ]

chest
胸膛 [xiōng táng]

joint
关节 [guān jié]

waist
腰 [yāo]

patella
膝盖骨 [xī gài gǔ

palate
上颚 (shàng' è)

cochlea
耳蜗

prostate gland
前列腺 [qián liè xiàn]

thymus gland
胸腺 [xiōng xiàn]

liver
肝脏 [gān zàng]

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.