Dicts.info 

Chinese picture dictionary :: Animal

Picture dictionary language:      Index > Animal

aardvark
土豚 [tǔ tún]

albatross
信天翁科

alligator
短吻鳄 [duǎn wěn è]

anaconda
森蚺

anchovy
凤尾鱼 [fèng wěi yú]

ant
蚂蚁 [mǎ yǐ]

antelope
羚羊 [líng yáng]

ape
猿 [yuán]

aphid
蚜虫 [yá chóng]

armadillo
犰狳科

wisent
野牛 [yě niú]

baboon
狒狒 [fèi fei]

badger
獾 [huān]

barracuda
梭子魚

beaver
海狸 [hǎi lí]

bedbug
臭虫 [chòu chóng]

bee
蜜蜂 [mì fēng]

beetle
甲虫 [jiǎ chóng]

bison
野牛 [yě niú]

blackbird
黑鸫 [hēi dōng]

boa
蚺科

wild boar
野猪 [yě zhū]

brambling
燕雀 [yàn què]

budgerigar
虎皮鸚鵡

American bison
美洲野牛

bulldog
牛头犬 [niú tóu quǎn]

bullfrog
美国牛蛙

bumblebee
熊蜂 [xióng fēng]

burbot
江鱈

butterfly
蝴蝶 [hú dié]

sperm whale
抹香鲸 [mǒ xiāng jīng]

camel
骆驼 [luò tuo]

canary
金丝雀 [jīn sī què]

reindeer
驯鹿 [xùn lù]

carp
鲤鱼 [lǐ yú]

cat
猫 [māo]

caterpillar
毛虫 [máo chóng]

catfish
鮎形目

cattle
家畜 [jiā chù]

centipede
蜈蚣 [wú gōng]

cephalopod
头足类动物 [tóu zú lèi dòng wù]

chaffinch
苍头燕雀 [cāng tóu yàn què]

chamois
岩羚羊 [yán líng yáng]

cheetah
猎豹 [liè bào]

chicken
鸡 [jī]

chimpanzee
黑猩猩属

chipmunk
花栗鼠

cicada
蝉 [chán]

civet
麝貓

cobra
眼镜蛇 [yǎn jìng shé]

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.