Dicts.info 

Chinese picture dictionary :: Art

Picture dictionary language:      Index > Art

story
故事

literature
文学

art
艺术 [yì shù]

entertainment
娱乐 [yú lè]

band
乐队 [yue4 dui4]

song
歌 [gē]

movie
影片 [yǐng piàn]

note
音符 [yīn fú]

music
音乐 [yīn yuè]

collection
收集 [shōu jí]

baroque
巴洛克艺术 [bā luò kè yì shù]

beauty
美 [měi]

collage
拼贴画 [pīn tiē huà]

color
颜色 [yán sè]

color
颜色 [yán sè]

contour
等高線

whirl
漩涡 [xuán wō]

diversity
多样性 [duō yàng xìng]

facade
正面 [zhèng miàn]

picture
图象 [tú xiàng]

image
形象 [xíng xiàng]

landscape
风景 [fēng jǐng]

paint
颜料 [yán liào]

painting
画 [huà]

palette
调色板 [tiáo sè bǎn]

portrayal
肖像 [xiào xiàng]

pottery
陶器 [táo qì]

sculpture
雕塑 [diāo sù]

shadow
阴影 [yīn yǐng]

sight
视力

spectrum
光谱 [guāng pǔ]

style
款式 [kuǎn shì]

poem
诗歌 [shī gē]

poetry
诗 [shī]

concert
音乐会 [yīn yuè huì]

orchestra
乐队 [yuè duì]

stage
舞台 [wǔ tái]

vogue
时尚 [shí shàng]

dancer
舞者 [wǔ zhě]

pen
钢笔 [gāng bǐ]

shape
形像 [xíng xiàng]

paper
纸 [zhǐ]

architecture
建筑 [jiàn zhù]

museum
博物馆 [bó wù guǎn]

artist
艺术家 [yì shù jiā]

painter
画家

mosaic
马赛克

gallery
画廊 [huà láng]

drawing
图画

calligraphy
书法 [shū fǎ]

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.