Dicts.info 

Chinese picture dictionary :: Astronomy

Picture dictionary language:      Index > Astronomy

gravity
重力

black hole
黑洞

satellite
卫星 [wèi xīng]

eclipse
日蚀 [rì shì]

galaxy
银河系 [yín hé xì]

nebula
星云

Uranus
天王星 [Tiān wáng xīng]

atmosphere
大气 [dà qì]

asteroid
小行星 [xiǎo xíng xīng]

astronaut
宇航员

astronomer
天文学家

astronomy
天文学

astrolabe
星盘

weather
天气 [tiān qì]

explosion
爆炸 [bào zhà]

cold
寒冷

cold
冷的

comet
彗星 [huì xīng]

constellation
星座 [xīng zuò]

universe
宇宙 [yǔ zhòu]

distance
距离 [jù lí]

Earth
地球 [dì qiú]

ellipse
椭圆形 [tuǒ yuán xíng]

fossil fuel
化石燃料 [huà shí rán liào]

space
空间 [kōng jiān]

parallel
纬线

ozone
臭氧 [chòu yǎng]

planet
行星

planetarium
天象儀

rocket
火箭 [huǒ jiàn]

pulsar
脉冲星 [mài chōng xīng]

scientist
科学家 [kē xué jiā]

telescope
望远镜

sextant
六分仪

sky
天空 [tiān kōng]

sphere
球体

star
星 [xīng]

wavelength
波长

zenith
天顶

density
密度

map
地图 [dì tú]

Venus
金星

Mars
火星 [Huǒ xīng]

Jupiter
木星 [Mù xīng]

Saturn
土星 [Tǔ xīng]

Neptune
海王星 [Hǎi wáng xīng]

Pluto
冥王星 [Míng wáng xīng]

space shuttle
航天飞机

curve
曲率 [qū lǜ]

outburst
突发

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.