Dicts.info 

Chinese picture dictionary :: Bird

Picture dictionary language:      Index > Bird

barn owl
仓鸮

bird
鸟 [niǎo]

domestic fowl
家禽 [jiā qín]

eagle
鹰 [yīng]

duck
鸭子 [yā zi]

pigeon
鸽子 [gē zi]

swan
天鹅 [tiān é]

chicken
鸡 [jī]

parrot
鹦鹉 [yīng wǔ]

turkey
火鸡 [huǒ jī]

owl
猫头鹰 [māo tóu yīng]

sparrow
麻雀 [má què]

goose
鹅 [é]

stork
鹳 [guàn]

cock
公鸡 [gōng jī]

woodpecker
啄木鸟 [zhuó mù niǎo]

ostrich
驼鸟 [tuó niǎo]

dove
鸽子 [gē zi]

canary
金丝雀 [jīn sī què]

pheasant
雉鸡 [zhì jī]

hen
母鸡 [mǔ jī]

raven
渡鸦 [dù yā]

lark
云雀 [yún què]

partridge
鹧鸪 [zhè gū]

quail
鹌鹑 [ān chún]

vulture
秃鹰 [tū yīng]

swallow
燕子 [yàn zi]

heron
苍鹭 [cāng lù]

blackbird
黑鸫 [hēi dōng]

falcon
猎鹰 [liè yīng]

hawk
鹰 [yīng]

starling
八哥 [bā gē]

magpie
喜鹊 [xǐ què]

pelican
鹈鹕 [tí hú]

osprey
鹗 [è]

golden eagle
金雕

nuthatch
五子雀

tinamou
鹌鹑

bald eagle
秃头鹰

loon
潜鸟属

wren
鹪鹩科

condor

hummingbird
蜂鸟

tern
燕鷗

redtail
红尾鵟

crane
鹤科

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.