Dicts.info 

Chinese picture dictionary :: Business

Picture dictionary language:      Index > Business

agreement
协议 [xié yì]

competition
竞争 [jìng zhēng]

profit
利润 [lì rùn]

bargain
协议 [xié yì]

shop
商店 [shāng diàn]

capital
资本 [zī běn]

firm
公司 [gōng sī]

company
公司 [gōng sī]

invoice
账单 [zhàng dān]

banknote
纸币 [zhǐ bì]

debt
债务 [zhài wù]

income
收入 [shōu rù]

money
钱 [qián]

office
办公室 [bàn gōng shì]

price
代价 [dài jià]

share
股份 [gǔ fèn]

trade
贸易 [mào yì]

cheque
支票 [zhī piào]

work
行动 [xíng dòng]

product
产品 [chǎn pǐn]

reward
报酬 [bào chóu]

price
价格 [jià gé]

value
价值 [jià zhí]

group
集团 [jí tuán]

industry
工业 [gōng yè]

design
设计 [shè jì]

help
帮助 [bāng zhù]

meeting
会议 [huì yì]

table
表格 [biǎo gé]

committee
委员会 [wěi yuán huì]

material
原料 [yuán liào]

telephone
电话 [diàn huà]

diary
日记 [rì jì]

truck
卡车 [kǎ chē]

worker
工人 [gōng rén]

price
价格 [jià gé]

driver
驾驶员 [jià shǐ yuán]

budget
预算 [yù suàn]

complaint
控告 [kòng gào]

signature
签名 [qiān míng]

team
团队 [tuán duì]

council
理事会 [lǐ shì huì]

booklet
小册子 [xiǎo cè zi]

holiday
假期 [jià qī]

average
平均 [píng jūn]

conference
正式会议 [zhèng shì huì yì]

certificate
证书 [zhèng shū]

package
包裹 [bāo guǒ]

presentation
公示 [gōng shì]

chart
图表 [tú biǎo]

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.