Dicts.info 

Chinese picture dictionary :: City

Picture dictionary language:      Index > City

zoo
动物园

station
火车站

railway station
火车站 [huǒ chē zhàn]

statue
塑像

pub
酒吧

parking lot
停車場

mosque
清真寺 [qīng zhēn sì]

memorial
纪念碑

basilica
巴西利卡

beacon
灯塔

village

factory
工厂 [gōng chǎng]

structure
结构 [jié gòu]

airport
飞机场 [fēi jī chǎng]

library
图书馆

seaport
海港 [hǎi gǎng]

hotel
旅馆 [lǚ guǎn]

church
教堂 [jiào táng]

gasoline station
加油站

museum
博物馆 [bó wù guǎn]

gallery
画廊 [huà láng]

bank
银行 [yín háng]

cinema
电影院 [diàn yǐng yuàn]

theater
剧场 [jù chǎng]

library
图书馆 [tú shū guǎn]

factory
工厂 [gōng chǎng]

hospital
医院 [yī yuàn]

building
建筑物 [jiàn zhù wù]

school
学校 [xué xiào]

prison
监狱 [jiān yù]

street
街道 [jiē dào]

university
大学 [dà xué]

supermarket
超级市场 [chāo jí shì chǎng]

university
大学 (dà xué)

restaurant
餐厅 [cān tīng]

castle
城堡 [chéng bǎo]

park
公园 [gōng yuán]

flat
公寓 [gōng yù]

capital
首都 [shǒu dū]

town
城镇 [chéng zhèn]

village
乡村 [xiāng cūn]

city
城市 [chéng shì]

bridge
桥 [qiáo]

road
道路 [dào lù]

expressway
高速公路 [gāo sù gōng lù]

pier
码头 [mǎ tóu]

subway
地铁 [dì tiě]

monorail
单轨铁路

cab
出租车 [chū zū chē]

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.