Dicts.info 

Chinese picture dictionary :: Color

Picture dictionary language:      Index > Color

color
颜色 [yán sè]

blue
蓝色 [lán sè]

brown
褐色 [hè sè]

green
绿色 [lǜ sè]

orange
橙色 [chéng sè]

red
红色 [hóng sè]

yellow
黄色 [huáng sè]

gray
灰色 [huī sè]

black
黑色 [hēi sè]

white
白色 [bái sè]

color
颜色 [yán sè]

pink
粉红色 [fěn hóng sè]

violet
紫色 [zǐ sè]

rose
玫红色

paint
颜料 [yán liào]

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.