Dicts.info 

Chinese picture dictionary :: Computers

Picture dictionary language:      Index > Computers

central processor
中央处理器 [zhōng yāng chǔ lǐ qì]

printer
打印机 [dǎ yìn jī]

letter
字母 [zì mǔ]

amplifier
放大器 [fàng dà qì]

scanner
扫描仪 [sǎo miáo yí]

question
问题 [wèn tí]

hard disk
硬盘 [yìng pán]

flow chart
流程图

indicator
指示器 [zhǐ shì qì]

keyboard
键盘 [jiàn pán]

modem
调制解调器 [tiáo zhì jiě diào qì]

calculator
计算器 [jì suàn qì]

cellular phone
手机 [shǒu jī]

computer
计算机 [jì suàn jī]

diskette
软盘 [ruǎn pán]

integrated circuit
集成电路 [jí chéng diàn lù]

joystick
控制杆 [kòng zhì gǎn]

microphone
麦克风

monitor
显示器 [xiǎn shì qì]

personal digital assistant
个人数字助理

random-access memory
随机存取存储器

recursion
递归 [dì guī]

window
窗户 [chuāng hu]

word
词 [cí]

remote control
遥控 [yáo kòng]

camera
照相机 [zhào xiàng jī]

tape
磁带

browse
浏览

download
下载

algorithm
算法 [suàn fǎ]

Global Positioning System
全球定位系统

loudspeaker
扬声器 [yáng shēng qì]

information
信息 [xìn xī]

table
表格 [biǎo gé]

laser
激光

plug
插头

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.