Dicts.info 

Chinese picture dictionary :: Device

Picture dictionary language:      Index > Device

webcam
摄像头

vacuum
吸尘器

toaster
烤面包机

typewriter
打字机

sewing machine
縫紉機

projector
投影機

monitor
显示器 [xiǎn shì qì]

modem
调制解调器 [tiáo zhì jiě diào qì]

gramophone
留声机 [liú shēng jī]

facsimile
传真

excavator
挖掘机 [wā jué jī]

escalator
自动楼梯

dishwasher
洗碗柜

windmill
风车 [fēng chē]

alarm clock
鬧鐘

washer
洗衣机 [xǐ yī jī]

battery
电池 [diàn chí]

pulley
滑轮组

boiler
锅炉 [guō lú]

television
电视 [diàn shì]

bookshelf
书架

camera
照相机 [zhào xiàng jī]

camera
摄像机 [shè xiàng jī]

cellular phone
手机 [shǒu jī]

clock
时钟 [shí zhōng]

gear
齿轮 [chǐ lún]

computer
计算机 [jì suàn jī]

stove
炉子 [lú zi]

crane
起重机 [qǐ zhòng jī]

scanner
扫描仪 [sǎo miáo yí]

elevator
电梯 [diàn tī]

engine
发动机 [fā dòng jī]

fan
电风扇

gyroscope
陀螺 [tuó luó]

refrigerator
冰箱 [bīng xiāng]

indicator
指示器 [zhǐ shì qì]

instrument
工具 [gōng jù]

iron
烫斗

joystick
控制杆 [kòng zhì gǎn]

keyboard
键盘 [jiàn pán]

lens
透镜

loudspeaker
扬声器 [yáng shēng qì]

machine
机器 [jī qì]

tape
磁带

magnet
磁铁 [cí tiě]

plug
插头

mechanism
机械装置

megaphone
扩音器 [kuò yīn qì]

oven
炉子 [lú zi]

telephone
电话 [diàn huà]

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.