Dicts.info 

Chinese picture dictionary :: House

Picture dictionary language:      Index > House

wall
墙壁 [qiáng bì]

room
房间 [fáng jiān]

roof
屋顶 [wū dǐng]

hedge
树篱 [shù lí]

fence
栅栏

workshop
车间 [chē jiān]

garden
花园 [huā yuán]

bathroom
浴室 [yù shì]

toilet
厕所 [cè suǒ]

carpet
地毯 [dì tǎn]

door
门 [mén]

house
房子 [fáng zi]

kitchen
厨房 [chú fáng]

stairway
楼梯 [lóu tī]

bed
床 [chuáng]

brick
砖 [zhuān]

clock
时钟 [shí zhōng]

curtain
帘子 [lián zi]

floor
层 [céng]

floor
地板 [dì bǎn]

step
阶梯 [jiē tī]

lamp
灯 [dēng]

bathtub
浴缸 [yù gāng]

fireplace
壁炉

gate
门 [mén]

cupboard
壁橱 [bì chú]

ladder
梯子

greenhouse
温室 [wēn shì]

bookcase
书架 [shū jià]

wardrobe
衣柜

bucket
桶 [tǒng]

drawer
抽屉 [chōu ti]

paint
颜料 [yán liào]

shelf
架子 [jià zi]

window
窗户 [chuāng hu]

candle
蜡烛 [là zhú]

shrub
灌木 [guàn mù]

towel
毛巾 [máo jīn]

tap
水龙头 [shuǐ lóng tóu]

hammock
吊床

rake
*扫把,耙??

alarm clock
鬧鐘

arch
拱形 [gǒng xíng]

building
建筑物 [jiàn zhù wù]

dwelling
房子 [fáng zi]

home
家 [jiā]

structure
结构 [jié gòu]

furniture
家具 [jiā jù]

seat
席位 [xí wèi]

hall
休息室 [xiū xī shì]

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.