Dicts.info 

Chinese picture dictionary :: Material

Picture dictionary language:      Index > Material

bitumen
瀝青

cotton
棉布 [mián bù]

silk
丝绸 [sī chóu]

wool
毛织品

mineral
矿物 [kuàng wù]

abrasive
有研磨作用的

chemical
化学物质

earth
土壤 [tǔ rǎng]

waste
垃圾 [lā jī]

paper
纸 [zhǐ]

color
颜色 [yán sè]

acid
酸 [suān]

coal
煤 [méi]

cotton
棉花 [mián hua]

dust
灰尘 [huī chén]

cloth
纺织品 [fǎng zhī pǐn]

fat
脂肪 [zhī fáng]

glass
玻璃 [bō li]

grain
颗粒 [kē lì]

ice
冰 [bīng]

ink
墨水 [mò shuǐ]

iron
铁 [tiě]

ground
土壤 [tǔ rǎng]

leather
皮革 [pí gé]

material
原料 [yuán liào]

matter
物质 [wù zhì]

metallic element
金属 [jīn shǔ]

oil
油 [yóu]

paint
颜料 [yán liào]

oil
石油 [shí yóu]

poison
毒药 [dú yào]

powder
粉末 [fěn mò]

sand
沙 [shā]

soap
肥皂 [féi zào]

steel
钢 [gāng]

thread
线 [xiàn]

water
水 [shuǐ]

wax
蜡 [là]

wood
木头 [mù tou]

wool
羊毛 [yáng máo]

glue
胶水 [jiāo shuǐ]

liquid
液体 [yè tǐ]

ice
冰 [bīng]

crystal
水晶 [shuǐ jīng]

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.