Dicts.info 

Chinese picture dictionary :: Profession

Picture dictionary language:      Index > Profession

leader
领导人 [lǐng dǎo rén]

cook
厨师 [chú shī]

judge
裁判 [cái pàn]

secretary
秘书 [mì shū]

servant
仆人 [pú rén]

doctor
医生 [yī shēng]

actor
艺人 [yì rén]

astronaut
宇航员

teacher
老师 [lǎo shī]

student
学生 [xué sheng]

writer
作家 [zuò jiā]

soldier
士兵 [shì bīng]

musician
音乐家 [yīn yuè jiā]

architect
建筑师

waiter
侍應

worker
工人 [gōng rén]

farmer
农场主;牧场主;农民

journalist
记者 [jì zhě]

artist
艺术家 [yì shù jiā]

painter
画家

pilot
飞行员 [fēi xíng yuán]

fireman
消防队员

driver
驾驶员 [jià shǐ yuán]

singer
歌手 [gē shǒu]

policeman
警察 [jǐng chá]

politician
政治家 [zhèng zhì jiā]

nurse
护士 [hù shi]

photographer
摄影师 [shè yǐng shī]

butcher
屠夫

baker
麵包師

dancer
舞者 [wǔ zhě]

mailman
邮差

actress
女演员 [nǚ yǎn yuán]

guard
衛兵

hairdresser
发型师

cowboy
牛仔

nanny
褓姆

lifeguard
救生员

alchemist
方士

archeologist
考古学家

archbishop
大主教

astronomer
天文学家

athlete
运动家

mechanic
技工

teller
出纳员

bishop
主教

blacksmith
铁匠

bodyguard
保镖

clown
小丑

chauffeur
司机

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.