Dicts.info 

Chinese picture dictionary :: Science

Picture dictionary language:      Index > Science

examination
考试 [kǎo shì]

issue
问题 [wèn tí]

trouble
问题 [wèn tí]

comparison
比较 [bǐ jiào]

production
生产

chemistry
化学 [huà xué]

technology
科技 [kē jì]

technology
工程學

lab
实验室

evolution
进化 [jìn huà]

equation
方程式 [fāng chéng shì]

book
书 [shū]

instrument
工具 [gōng jù]

library
图书馆 [tú shū guǎn]

machine
机器 [jī qì]

net
网 [wǎng]

education
知识 [zhī shi]

question
问题 [wèn tí]

table
表格 [biǎo gé]

liquid
液体 [yè tǐ]

astronomy
天文学

mathematics
数学 [shù xué]

physics
物理学

atom
原子

gas
煤气

university
大学

algorithm
算法 [suàn fǎ]

microscope
显微镜

matter
物质 [wù zhì]

robot
机器人

information
信息 [xìn xī]

cell
细胞 [xì bāo]

test
测试 [cè shì]

mechanism
机械装置

university
大学 (dà xué)

university
大学 [dà xué]

superconductivity
超导

chart
图表 [tú biǎo]

scientist
科学家 [kē xué jiā]

clone
克隆

test tube
试管

ecology
生态学 [shēng tài xué]

genetics
遗传学

geology
地质学

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.