Dicts.info 

Haitian picture dictionary :: Nature

Picture dictionary language:      Index > Nature

volcano
vòlkan

tsunami
radmare

geyser
jezè

evolution
evolisyon

acid
asid

atmosphere
atmosfè

flood
inondasyon

animal
zannimo

bacteria
bakteri

beach
plaj

birth
nesans

branch
branch

cell
selil

death
lanmò

dust
pousyè

Earth
Latè

erosion
ewozyon

farm
fèm

fire
dife

forest
forè

spring
sous

glacier
glasye kontinantal

ground
sòl

hayfield
preri

human
lòm

ice
glas

Moon
Satelit toutotou Latè

mountain
mòn

planet
planèt

root
rasin

sky
syèl

star
etwal

sun
solèy

world
lemonn

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.