Dicts.info 

Chinese picture dictionary :: Insect

Picture dictionary language:      Index > Insect

beetle
甲虫 [jiǎ chóng]

ladybug
瓢虫 [piáo chóng]

louse
虱子 [shī zi]

flea
跳蚤 [tiào zao]

mosquito
蚊子 [wén zi]

termite
白蚁 [bái yǐ]

ant
蚂蚁 [mǎ yǐ]

grasshopper
草蜢

cicada
蝉 [chán]

mayfly
蜉蝣目

moth
蛾 [é]

butterfly
蝴蝶 [hú dié]

rove beetle
隱翅蟲

bee
蜜蜂 [mì fēng]

bumblebee
熊蜂 [xióng fēng]

wasp
黄蜂 [huáng fēng]

hornet
大黄蜂 [dà huáng fēng]

earwig
蠼螋 [qú sōu]

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.