Chinese to Czech<br/> Dictionary of Accounting

Chinese to Czech
Dictionary of Accounting

 Chinese to Czech<br/> Dictionary of Accounting

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

上诉   odvolání
专利 [zhuān lì]   patent
乌合之众 [wū hé zhī zhòng]   gang ; banda ; skupina ; tlupa
乐队 [yue4 dui4]   kapela
交易   doprava ; provoz
交集   výsledek
产品 [chǎn pǐn]   produkt
企业家 [qǐ yè jiā]   podnikatel
会计 [kuài jì]   účetnictví
佔有   vlastnictví
信用 [xìn yòng]   kredit ; úvěr
俱乐部 [jù lè bù]   společnost ; sdružení ; spolek ; klub ; cech
债券 [zhài quàn]   obligace ; dlužní úpis
债务 [zhài wù]   dluh
债权人 [zhài quán rén]   věřitel
偏差 [piān chā]   odchylka
偽造文書   padělání
储备 [chǔ bèi]   rezerva
公司 [gōng sī]   podnik ; firma
公司 [gōng sī]   firma
公证   notář
关税 [guān shuì]   clo
军队 [jūn duì]   personál ; osádka ; osazenstvo
出价 [chū jià]   nabídka ; oferta
利息 [lì xī]   úrok
利润 [lì rùn]   výtěžek ; profit ; zisk
剩余 [shèng yú]   zůstatek ; reziduum ; zbytek
副本 [fù běn]   kopie ; opis
劳动者 [láo dòng zhě]   pracovník ; dělník
包装 [bāo zhuāng]   obal
协会   sdružení ; asociace
原料 [yuán liào]   materiál ; hmota
反常   odchylka ; anomálie
发射   emise ; vysílání ; vyzařování
合作社 [hé zuò shè]   družstvo
吊销   stornování ; odvolání ; zrušení
商人 [shāng rén]   obchodník
商品 [shāng pǐn]   zboží
商誉   dobrá pověst ; goodwill
团队 [tuán duì]   družstvo ; tým ; mužstvo
垄断 [lǒng duàn]   monopol
基金会   nadace
声明   zřeknutí se ; odmítnutí ; odvolání
复制 [fù zhì]   opis
多数   většina
失去 [shī qù]   ztráta
子公司   dceřiná společnost ; pobočka
存款   depozitář ; sklad
安全措施   ochrana ; opatření ; záruka
工人 [gōng rén]   pracovník ; pracující
工资 [gōng zī]   odměna ; plat ; mzda
帐目   účet
库存 [kù cún]   zásoba
库存 [kù cún]   inventář
开支 [kāi zhī]   náklady
开销   režie ; provozní režie
异议   námitka
律师 [lǜ shī]   právník ; advokát ; zmocněnec
房地产   pozemky
投资 [tóu zī]   investice ; investování
抗议 [kàng yì]   protest
折扣 [zhé kòu]   rabat ; sleva
折旧   odpis
抵押 [dǐ yā]   hypotéka
提议 [tí yì]   návrh
支票 [zhī piào]   šek
收入 [shōu rù]   výdělek ; příjem
文档   dokument ; listina ; doklad
日报   denní
日记 [rì jì]   deník ; diář
权力 [quán lì]   autorizace ; oprávnění ; pravomoc ; autorita ; zmocnění
次序 [cì xù]   organizace ; uspořádání
欢迎 [huān yíng]   přijetí ; recepce
毛收入 [máo shōu rù]   příjem
注册 [zhù cè]   registrace ; zapsání ; zápis
注册表 [zhù cè biǎo]   registr ; soupis
流动性   likvidita
海关   clo
激活   aktivovat
熔合 [róng hé]   sjednocení ; sloučení ; splynutí ; fúze
猜测 [cāi cè]   dohad ; odhad
现金   hotové peníze
生产   produkce
生产 [shēng chǎn]   výroba
生产 [shēng chǎn]   výroba
盈利 [yíng lì]   výtěžek ; zisk
盖子 [gài zi]   kryt ; víko ; obal
离开正路   odchylka ; úchylka ; deviace
租金 [zū jīn]   nájemné ; činže
税 [shuì]   daň ; zdanění
答应提供   nabídka
管理 [guǎn lǐ]   management ; řízení ; vedení
簿记 [bù jì]   účetnictví
索引 [suǒ yǐn]   rejstřík ; index
组织   uspořádání ; organizace
组织 [zǔ zhī]   organizace
结论 [jié lùn]   závěr ; rozhodnutí ; úsudek ; usnesení
职员 [zhí yuán]   zaměstnanci ; personál ; štáb
联合 [lián hé]   svaz ; unie ; sdružení
联盟 [lián méng]   sdružení ; koalice
股东 [gǔ dōng]   akcionář
股份 [gǔ fèn]   akcie
股市 [gǔ shì]   burza cenných papírů
股息 [gǔ xī]   dividenda
营业额   obrat
补贴 [bǔ tiē]   podpora
许可证 [xǔ kě zhèng]   povolení ; licence
设备 [shè bèi]   zařízení ; vybavení ; výstroj ; výbava
评价,估价   vyhodnocení ; zhodnocení ; ocenění
负债   zadluženost ; závazek
财产 [cái chǎn]   majetek ; statek
财产 [cái chǎn]   majetek ; vlastnictví
责任 [zé rèn]   povinnost ; závazek
账单 [zhàng dān]   faktura ; účet
质保书 [zhì bǎo shū]   záruka
购买 [gòu mǎi]   pořízení ; nákup ; koupě
贷款 [dài kuǎn]   půjčka ; úvěr
费用 [fèi yòng]   poplatek
费用 [fèi yòng]   náklady ; výdaje
资产   aktiva ; majetek
资产负债表 [zī chǎn fù zhài biǎo]   rozvaha
资本 [zī běn]   kapitál
赔偿 [péi cháng]   kompenzace
转包商   subdodavatel
输入   zápis
辩护律师 [biàn hù lǜ shī]   právní zástupce ; obhájce ; advokát
过剩 [guò shèng]   nadbytek ; přebytek ; nadmíra
退休金 [tuì xiū jīn]   důchod ; penze
选项   opce
通货膨胀 [tōng huò péng zhàng]   inflace
部分   kus ; díl ; podíl ; část
部分   díl ; podíl ; část
销售 [xiāo shòu]   prodej ; odbyt
集团 [jí tuán]   seskupení ; skupina
雇主 [gù zhǔ]   zaměstnavatel
雇员 [gù yuán]   zaměstnanec
顾问 [gù wèn]   konzultant ; poradce ; rádce
预算 [yù suàn]   rozpočet


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.