Chinese to Czech<br/> Dictionary of Economics

Chinese to Czech
Dictionary of Economics

 Chinese to Czech<br/> Dictionary of Economics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

专利 [zhuān lì]   patent
世界贸易组织 [shì jiè mào yì zǔ zhī]   Světová obchodní organizace
中央银行 [zhōng yāng yín háng]   centrální banka
  koupit ; nakoupit ; nakupovat ; zakoupit
亚当·斯密   Adam Smith
交换   směna ; výměna
付款 [fù kuǎn]   platba
以物易物   výměnný obchod ; výměna
价值 [jià zhí]   hodnota ; cena
企业联合   konsorcium ; syndikát
会计 [kuài jì]   účetnictví
便宜   laciný ; levný
信用 [xìn yòng]   kredit ; úvěr
债务 [zhài wù]   dluh
债权人 [zhài quán rén]   věřitel
假设 [jiǎ shè]   předpoklad ; hypotéza
停滞性通货膨胀   stagflace
储备 [chǔ bèi]   rezerva
催化剂 [cuī huà jì]   katalyzátor
  dolar
全球化 [quán qiú huà]   globalizace
关税 [guān shuì]   clo
关贸总协定   Všeobecná dohoda o clech a obchodu
再循环再利用 [zài lì yòng]   recyklace
  čistý
出纳员   pokladník
分 (fēn)   cent
划分 [huà fēn]   segmentace ; rozdělení
利息 [lì xī]   úrok
利润 [lì rùn]   výtěžek ; profit ; zisk
动机 [dòng jī]   motivace ; pohnutka
劳工 [láo gōng]   práce
包装 [bāo zhuāng]   obal
北美自由贸易协定   NAFTA
协议 [xié yì]   obchod
博弈论 [bó yì lùn]   teorie her
发射   předpověď ; prognóza
变数 [biàn shù]   proměnná
同質   stejnorodý ; homogenní
商品 [shāng pǐn]   zboží
国内生产总值 [guó nèi shēng chǎn zǒng zhí]   hrubý domácí produkt
国家 [guó jiā]   země
国有化 [guó yǒu huà]   znárodnění
国民 [guó mín]   národ
国际收支   platební bilance
国际货币基金组织   Mezinárodní měnový fond
垄断组织   kartel ; trust
增值税   daň z přidané hodnoty ; DPH
失业 [shī yè]   nezaměstnanost
失去 [shī qù]   ztráta
婚姻 [hūn yīn]   manželství
宏观经济学   makroekonomie
定购   objednávka
富有   zámožnost ; bohatství ; bohatost
寡头垄断   oligopol
尊重   ctít ; respektovat
工作 [gōng zuò]   zaměstnání ; práce
工厂 [gōng chǎng]   továrna
工程學   technologie
工资 [gōng zī]   odměna ; plat ; mzda
市场 [shì chǎng]   trh
帐目   účet
平衡 [píng héng]   rovnováha
广义化   generalizace
广告 [guǎng gào]   propagace ; reklama ; inzerát
开支 [kāi zhī]   náklady
微观经济学   mikroekonomie
怀疑 [huái yí]   pochybnost ; nejistota ; pochyba
意义 [yì yì]   smysl ; význam
愿望   přání
房地产   pozemky
所有者权益   jmění
技能 [jì néng]   zručnost ; dovednost
投资 [tóu zī]   investice ; investování
投资者   investor
折扣 [zhé kòu]   rabat ; sleva
抵押 [dǐ yā]   hypotéka
拍卖   dražba
捐助   dar
支付   platit ; zaplatit
支出   vynaložení ; výdaje ; vydání
支票 [zhī piào]   šek
收入 [shōu rù]   výdělek ; příjem
收据 [shōu jù]   potvrzení ; stvrzenka
收费 [shōu fèi]   tarif ; sazba
收集 [shōu jí]   sbírka ; kolekce
政府 [zhèng fǔ]   vláda
数据 [shù jù]   informace ; data
数量 [shù liàng]   množství ; kvantita
时间表   program
机会成本 [jī huì chéng běn]   náklady obětované příležitosti
死亡率 [sǐ wáng lǜ]   mortalita ; úmrtnost
法令 [fǎ lìng]   vyhláška ; nařízení ; předpis
法学   jurisprudence ; právnictví ; právní věda
法律 [fǎ lǜ]   zákon
浓度   koncentrace
满意 [mǎn yì]   uspokojení
现金   hotové peníze
現金   hotové peníze
理论 [lǐ lùn]   teorie
生意 [shēng yi]   obchod
百分比 [bǎi fēn bǐ]   procento
知觉 [zhī jué]   vnímání ; vjem
石油输出国组织 [shí yóu shū chū guó zǔ zhī]   Organizace zemí vyvážejících ropu
破产   bankrot ; úpadek ; krach
科学 [kē xué]   věda
租金 [zū jīn]   nájemné ; činže
移民 [yí mín]   imigrace
税 [shuì]   daň ; zdanění
管理 [guǎn lǐ]   management ; řízení ; vedení
納什均衡點   Nashova rovnováha
經濟/经济 (jīng jì)   úspornost
约翰·梅纳德·凯恩斯   John Maynard Keynes
纳斯达克 [Nà sī dá kè]   NASDAQ
纳税人 [nà shuì rén]   daňový poplatník
纸币 [zhǐ bì]   bankovka
经济 [jīng jì]   hospodářství ; ekonomika
经济危机   krize
经济增长   hospodářský růst
经济学 [jīng jì xué]   ekonomie
经济学家 [jīng jì xué jiā]   ekonom
经济衰退 [jīng jì shuāi tuì]   recese
美洲国家组织 [Měi zhōu Guó jiā Zǔ zhī]   Organizace amerických států
联邦储备系统   Federální rezervní systém
股东 [gǔ dōng]   akcionář
股息 [gǔ xī]   dividenda
自动柜员机   bankomat
自然資源   přírodní zdroj
节约   uspořit ; šetřit
获利   profitovat
血统 [xuè tǒng]   původ ; rod
要求   potřebovat ; vyžadovat ; požadovat ; žádat
规则 [guī zé]   pravidlo
计划 [jì huà]   plán
调整 [tiáo zhěng]   přizpůsobení ; seřízení ; úprava
購銷損益帳   výkaz zisku a ztráty
财产 [cái chǎn]   majetek ; statek
财富 [cái fù]   bohatství
账单 [zhàng dān]   faktura ; účet
货币 [huò bì]   měna
贷款 [dài kuǎn]   půjčka ; úvěr
贸易 [mào yì]   obchod
贸易 [mào yì]   obchod
贸易保护主义 [mào yì bǎo hù zhǔ yì]   protekcionismus
资产负债表 [zī chǎn fù zhài biǎo]   rozvaha
资本 [zī běn]   kapitál
资本主义 [zī běn zhǔ yì]   kapitalismus
赠与者   dárce
过剩 [guò shèng]   nadbytek ; přebytek ; nadmíra
进口 [jìn kǒu]   dovoz
进口 [jìn kǒu]   dovážet ; importovat ; dovézt
逃避   vyhýbat se ; vyhnout se
选择   volba ; výběr
选项   opce
通货紧缩 [tōng huò jǐn suō]   deflace
部分   segment ; část
重估 [chóng gū]   přehodnocení ; revalvace
重力 [zhòng lì]   váha
钱 [qián]   peníze
银行 [yín háng]   banka
银行业 [yín háng yè]   bankovnictví ; bankéřství
销售   prodávat ; prodat
销售 [xiāo shòu]   prodej ; odbyt
问题 [wèn tí]   problém
雄鹿   dolar
零钱 [líng qián]   drobné
需求 [xū qiú]   potřeba
非常   moc ; velmi ; velice
顶点 [dǐng diǎn]   vrcholek
预算 [yù suàn]   rozpočet
食品和药物管理局   Úřad pro kontrolu potravin a léků (FDA)
首都 [shǒu dū]   hlavní město


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.