Chinese to Czech<br/> Dictionary of Logistics

Chinese to Czech
Dictionary of Logistics

 Chinese to Czech<br/> Dictionary of Logistics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

东方 [dōng fāng]   východ
中值   střední hodnota ; medián
互联网   Internet ; internet
交换   směna ; výměna
交易   doprava ; provoz
交易 [jiāo yì]   transakce
产品 [chǎn pǐn]   produkt
人工智能   umělá inteligence
仓库   skladiště
仓库   skladiště
代价 [dài jià]   cena
价值 [jià zhí]   hodnota ; cena
价格 [jià gé]   cena
企业联合   konsorcium ; syndikát
伏特   volt
优势 [yōu shì]   výhoda
优化 [yōu huà]   optimalizace
供应商 [gōng yìng shāng]   dodavatel
信差   kurýr ; posel
信息 [xìn xī]   zpráva
元件   komponenta
全球化 [quán qiú huà]   globalizace
全部的   celý
关税 [guān shuì]   clo
准备   přichystat ; připravit
出价 [chū jià]   nabídka ; oferta
出口 [chū kǒu]   vývoz ; export
分类   kategorizace ; klasifikace ; třídění
分配 [fēn pèi]   distribuce
划分 [huà fēn]   segmentace ; rozdělení
创始人   autor
利润 [lì rùn]   výtěžek ; profit ; zisk
功能 [gōng néng]   funkce
加密   zakódovat ; zašifrovat ; šifrovat ; kódovat
北方 [běi fāng]   sever
协会   sdružení ; asociace
协议 [xié yì]   kontrakt ; smlouva ; úmluva ; dohoda
协议 [xié yì]   protokol
南方 [nán fāng]   jih
原因 [yuán yīn]   příčina ; důvod
发射   předpověď ; prognóza
合同 [hé tong]   smlouva ; kontrakt
后勤 [hòu qín]   logistika
吩咐   nařídit ; přikázat ; rozkazovat ; rozkázat
命令 [mìng lìng]   příkaz ; rozkaz ; povel
品质   kvalita
商品 [shāng pǐn]   zboží
商品 [shāng pǐn]   zboží
垃圾 [lā jī]   odpad
垄断组织   kartel ; trust
城市 [chéng shì]   velkoměsto ; metropole
多数   většina
大气 [dà qì]   atmosféra
大量 [dà liàng]   množství
安放   pokládat ; umístit ; položit
完全   kompletní ; dokonalý
完成   dokončit ; ukončit ; skončit
定购   objednávka
客户 [kè hù]   zákazník ; klient ; odběratel
容器   kontejner ; přepravka
容量 [róng liàng]   kapacita ; objem ; obsah
密度   hustota
富的   bohatý
小时 [xiǎo shí]   hodina
  úřad
展览   ukázat ; demonstrovat ; předvést ; prezentovat
工作 [gōng zuò]   zaměstnání ; práce
平均数 [píng jūn shù]   střední hodnota ; průměr
平的   rovný ; plochý
库存 [kù cún]   inventář
循环 [xún huán]   cyklus
快车 [kuài chē]   rychlík
性能   fungování ; chod
总体   celek
意义 [yì yì]   smysl ; význam
成份 [chéng fèn]   prvek ; element
手机 [shǒu jī]   mobilní telefon ; mobil
批准 [pī zhǔn]   ratifikace ; schválení ; potvrzení
掌管   kontrolovat ; ovládat ; řídit
提单   nákladní list ; konosament
  očíslovat
数据库 [shù jù kù]   databáze
数据挖掘 [shù jù wā jué]   data mining
文档   dokument ; listina ; doklad
方式   způsob
方案   strategie ; schéma
时间 [shí jiān]   čas
显然 [xiǎn rán]   prostý ; jednoduchý ; zjevný ; zřejmý ; evidentní ; očividný
服务 [fú wù]   obsluha ; služba ; servis
权力 [quán lì]   autorizace ; oprávnění ; pravomoc ; autorita ; zmocnění
板 [pàn]   deska
栅栏   ohrada ; plot ; ohrazení ; oplocení
标准化   normalizace ; standardizace
概念 [gài niàn]   koncepce ; koncept
模型 [mó xíng]   model
次序 [cì xù]   organizace ; uspořádání
氢 [qīng]   vodík ; H
氧 [yǎng]   kyslík
氮气 [dàn qì]   dusík
法令 [fǎ lìng]   nařízení ; dekret ; výnos
活动   aktivita ; činnost
派遣   odeslání
浏览器 [liú lǎn qì]   webový prohlížeč
渠道 [qú dào]   kanál
  pramen ; zdroj ; původ
激活   aktivace
灵活性   ohebnost ; pružnost
無障礙環境   přístupnost
熔合 [róng hé]   sjednocení ; sloučení ; splynutí ; fúze
特征   vlastnost
特权 [tè quán]   přednostní právo ; výhradní právo ; výsadní právo ; privilegium ; výsada
环球网   World Wide Web ; WWW
现在 [xiàn zài]   současnost
现在的   nynější ; přítomný ; současný
生产   produkce
生产 [shēng chǎn]   výroba
生产 [shēng chǎn]   výroba
生产力 [shēng chǎn lì]   produktivita
生意 [shēng yi]   obchod
电子邮件   elektronická pošta ; e-mail
电报   kabel
碳 [tàn]   uhlík
空气 [kōng qì]   vzduch ; ovzduší
算法 [suàn fǎ]   algoritmus
管理 [guǎn lǐ]   administrace
管道   potrubí
系统 [xì tǒng]   systém ; soustava
约束 [yuē shù]   omezení
组织   uspořádání ; organizace
组织 [zǔ zhī]   organizace
结构 [jié gòu]   konstrukce ; stavba ; struktura
网站   internetová stránka ; webpage
网络   síť
耽搁   zpoždění ; prodlení ; zdržení ; odklad
能力   kompetence
船货 [chuán huò]   užitečné zatížení ; náklad
营业额   obrat
行动   čin
行动 [xíng dòng]   operace
表现   jednat ; činit
裨益 [bì yì]   prospěch
西方 [xī fāng]   západ
规则 [guī zé]   pořádek
警报 [jǐng bào]   alarm ; poplach
计划 [jì huà]   hodlat ; chystat se ; plánovat
计划 [jì huà]   plán
许可证 [xǔ kě zhèng]   povolení ; licence
设计   navrhnout
调色板 [tiáo sè bǎn]   paleta
贡献 [gòng xiàn]   příspěvek
货车   dodávka
费用 [fèi yòng]   náklady ; výdaje
资本 [zī běn]   kapitál
过程   procedura ; pochod ; postup ; proces
过程 [guò chéng]   proces
运费   dopravné
运输 [yùn shū]   doprava ; přeprava
进口 [jìn kǒu]   dovážet ; importovat ; dovézt
进口 [jìn kǒu]   dovoz
连接 [lián jiē]   spojení ; vazba
连接 [lián jiē]   propojovat ; spojit ; spojovat ; propojit
选择   volba ; výběr
速度 [sù dù]   rychlost
運輸   doprava ; přeprava ; přemístění
部分   díl ; podíl ; část
部分   kus ; díl ; podíl ; část
配置   konfigurace
配送者   distributor
重力 [zhòng lì]   váha
重量   váha
鉴定   ověření ; autentizace
附件   příloha
集合 [jí hé]   množina
首要 (shǒuyào)   hlavní ; podstatný
首都 [shǒu dū]   hlavní město
驾驶员 [jià shǐ yuán]   řidič ; šofér


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.