Chinese to Czech<br/> Dictionary of Marketing

Chinese to Czech
Dictionary of Marketing

 Chinese to Czech<br/> Dictionary of Marketing

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

习惯 [xí guàn]   zvyk
习惯 [xí guàn]   zvyklost ; obyčej
互联网   Internet ; internet
交换   směna ; výměna
产品 [chǎn pǐn]   produkt
人口 [rén kǒu]   obyvatelstvo ; populace
人口学 [rén kǒu xué]   demografie
代价 [dài jià]   cena
价值 [jià zhí]   cena ; hodnota
价值 [jià zhí]   hodnota ; cena
价格 [jià gé]   cena
价格 [jià gé]   cena
任务 [rèn wu]   mise
企业内部互联网   intranet
位置   umístění ; místo
信息 [xìn xī]   informace
俱乐部 [jù lè bù]   společnost ; sdružení ; spolek ; klub ; cech
假设 [jiǎ shè]   předpoklad ; hypotéza
傾銷   dumping
全球化 [quán qiú huà]   globalizace
公共关系 [gōng gòng guān xì]   styk s veřejností
公司   korporace
公司 [gōng sī]   podnik ; firma
关系 [guān xì]   relace ; vztah
兴趣 [xìng qu]   zájem
决议   prohlášení ; rozhodnutí ; vyhlášení ; deklarace ; rezoluce
出价 [chū jià]   nabídka ; oferta
分析 [fēn xī]   analýza ; rozbor
分类   kategorizace ; klasifikace ; třídění
分级   hodnocení
分配 [fēn pèi]   distribuce
划分 [huà fēn]   segmentace ; rozdělení
创始人   autor
副本 [fù běn]   kopie ; opis
功利主义 [gōng lì zhǔ yì]   prospěchářství ; utilitarismus
功能 [gōng néng]   funkce ; účel
动机 [dòng jī]   motivace ; pohnutka
包装 [bāo zhuāng]   obal
区别   diferenciace ; rozlišování ; rozlišení
反馈 [fǎn kuì]   odezva
发射   předpověď ; prognóza
变数 [biàn shù]   proměnná
可用性   použitelnost ; přístupnost ; dostupnost ; obratnost
可靠性   spolehlivost ; bezporuchovost
后勤 [hòu qín]   logistika
品牌 [pǐn pái]   druh ; značka ; model ; typ
品质   kvalita
商品 [shāng pǐn]   zboží
商品 [shāng pǐn]   zboží
商标 [shāng biāo]   značka
图象 [tú xiàng]   obraz ; obrázek
地位   pozice
地址 [dì zhǐ]   adresa
垄断 [lǒng duàn]   monopol
复制   kopírovat ; zkopírovat
复制 [fù zhì]   opis
复杂性   komplexnost ; složitost
大自然   povaha
大量 [dà liàng]   množství
学习 [xué xí]   učení ; osvojování vědomostí
安全   bezpečí ; bezpečnost
安放   pokládat ; umístit ; položit
客户 [kè hù]   zákazník ; klient ; odběratel
家 [jiā]   domov ; bydliště
寡头垄断   oligopol
将来 [jiāng lái]   budoucnost
尝试 [cháng shì]   vyzkoušet ; ochutnat ; vzít vzorek
工程學   technologie
市场 [shì chǎng]   trh
市场营销 [shì chǎng yíng xiāo]   marketing
布局   uspořádání ; rozmístění
帮助 [bāng zhù]   pomoc ; asistence ; výpomoc ; podpora
广告 [guǎng gào]   propagace ; reklama ; inzerát
弹性   pružnost ; elasticita
形象 [xíng xiàng]   obraz
影响   ovlivňovat ; ovlivnit
循环 [xún huán]   cyklus
心理学   psychologie
忠诚   věrnost
忠诚   loajalita ; věrnost
性格 [xìng gé]   temperament ; charakter ; povaha
想法 [xiǎng fǎ]   myšlenka ; idea ; představa ; nápad
意义 [yì yì]   smysl ; význam
意义 [yì yì]   význam
批發   velkoobchod
接收人   příjemce ; adresát
提议 [tí yì]   návrh
支持 [zhī chí]   podpora ; opora
收入 [shōu rù]   výdělek ; příjem
收集 [shōu jí]   sbírka ; kolekce
数据 [shù jù]   informace ; data
数据库 [shù jù kù]   databáze
数量   množství
文明 [wén míng]   kultura
方向   orientace
方案   strategie ; schéma
景氣循環   hospodářský cyklus
替换 [tì huàn]   nahrazení ; substituce ; nahrazování ; záměna
服务 [fú wù]   obsluha ; služba ; servis
服务案例   případ
机会   příležitost ; šance
机会成本 [jī huì chéng běn]   náklady obětované příležitosti
标识   identifikace
样本 [yàng běn]   ukázka ; vzor
模仿   napodobit ; napodobovat ; imitovat
次序 [cì xù]   organizace ; uspořádání
法令 [fǎ lìng]   nařízení ; dekret ; výnos
测量 [cè liáng]   měření
消耗   spotřeba
消费   spotřeba
消费者 [xiāo fèi zhě]   spotřebitel ; konzument
  pramen ; zdroj ; původ
灵活性   ohebnost ; pružnost
版权   autorské právo ; copyright
环境 [huán jìng]   prostředí
环境 [huán jìng]   prostředí
环境 [huán jìng]   okolí ; prostředí ; životní prostředí
生产力 [shēng chǎn lì]   produktivita
电话营销   telemarketing
监督 [jiān dū]   kontrola ; dohled ; dozor
目标 [mù biāo]   záměr ; účel ; cíl
目的地 [mù dì dì]   cíl
知觉 [zhī jué]   vnímání ; vjem
知道 [zhī dao]   vědomosti ; znalosti
研究 [yán jiū]   výzkum ; zkoumání ; bádání
确保   zabezpečit ; zajistit ; zaručit
社会 [shè huì]   společnost
社会阶层   sociální třída
科技 [kē jì]   technologie
竞争   soupeření
竞争 [jìng zhēng]   konkurence
竞争 [jìng zhēng]   soutěž
竞争对手   rival ; soupeř ; protivník ; konkurent ; sok
答应提供   nabídka
管理 [guǎn lǐ]   management ; řízení ; vedení
系统 [xì tǒng]   systém ; soustava
組合   kombinování ; mísení ; kombinace
繁荣 [fán róng]   prosperita ; blahobyt
组织   uspořádání ; organizace
组织 [zǔ zhī]   organizace
经济危机   krize
经济衰退 [jīng jì shuāi tuì]   recese
结论 [jié lùn]   závěr ; rozhodnutí ; úsudek ; usnesení
网站   internetová stránka ; webpage
范围   dosah ; rámec
补贴 [bǔ tiē]   podpora
裁决   rozhodnutí ; rozsudek
观点 [guān diǎn]   stanovisko ; názor
识别   identifikovat
诉讼 [sù sòng]   kauza ; proces
试验 [shì yàn]   experiment ; pokus
谈判 [tán pàn]   vyjednávání ; jednání
财富 [cái fù]   bohatství
质保书 [zhì bǎo shū]   záruka
购买 [gòu mǎi]   pořízení ; nákup ; koupě
费用 [fèi yòng]   poplatek
趋势 [qū shì]   tendence ; trend
过程   procedura ; pochod ; postup ; proces
过程 [guò chéng]   proces
运输 [yùn shū]   doprava ; přeprava
进化 [jìn huà]   evoluce ; vývoj
通讯 [tōng xùn]   komunikace
運輸   doprava ; přeprava ; přemístění
配送者   distributor
重要性   význam ; důležitost
问卷调查 [wèn juàn diào chá]   dotazník
陪伴 [péi bàn]   společnost
頻率   četnost
顾客 [gù kè]   klient
预算 [yù suàn]   rozpočet
频率 [pín lǜ]   kmitočet ; frekvence


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.