Chinese to Czech<br/> Dictionary of Statistics

Chinese to Czech
Dictionary of Statistics

 Chinese to Czech<br/> Dictionary of Statistics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

中值   střední hodnota ; medián
争执   hádka ; spor
事件   událost
二項分佈   binomické rozdělení
人口 [rén kǒu]   obyvatelstvo ; populace
信号 [xìn hào]   signál
信息 [xìn xī]   informace
假设 [jiǎ shè]   předpoklad ; hypotéza
偏差   deviace
偏差 [piān chā]   odchylka
元件   komponenta
光的色散   rozptýlení
光谱 [guāng pǔ]   spektrum
几何中心   těžiště
几何平均数   geometrický průměr
分数 [fēn shù]   známka
分析 [fēn xī]   analýza ; rozbor
分派   připsat
分配 [fēn pèi]   distribuce
剩余 [shèng yú]   zůstatek ; reziduum ; zbytek
功能 [gōng néng]   funkce
功能 [gōng néng]   funkce ; účel
区间   interval
协会   sdružení ; asociace
单位   jednotka
参数 [cān shù]   parametr
变奏曲   změna
变数 [biàn shù]   proměnná
可靠性   spolehlivost ; bezporuchovost
回复 [huí fù]   odpověď
因素   činitel ; faktor
图表 [tú biǎo]   tabulka
复制   reprodukce
复杂性   komplexnost ; složitost
多项式   polynom ; mnohočlen
密度   hustota
尝试 [cháng shì]   vyzkoušet ; ochutnat ; vzít vzorek
属性 [shǔ xìng]   vlastnost ; atribut
工作   pracovat ; fungovat
差别 [chā bié]   rozdíl
平均信息量   entropie
平均数 [píng jūn shù]   střední hodnota ; průměr
平方 [píng fāng]   druhá mocnina ; kvadrát
平等   rovnocennost ; rovnost
延迟   odsunout ; odložit ; odkládat
意味着   znamenat
意味着 [yì wèi zhe]   znamenat
成份 [chéng fèn]   prvek ; element
成见   předpojatost ; předsudek
指示器 [zhǐ shì qì]   indikátor ; ukazatel
  řada
  očíslovat
数字 [shù zì]   číslice
数据 [shù jù]   informace ; data
数据挖掘 [shù jù wā jué]   data mining
  čtvercový
方差 [fāng chā]   rozptyl
方式   způsob
方程式 [fāng chéng shì]   rovnice
旋律   melodie ; nápěv
标准偏差   standardní odchylka
标记 [biāo jì]   značka ; znak
样本 [yàng běn]   ukázka ; vzor
概率 [gài lǜ]   pravděpodobnost
正常的   normální
正态分布   normální rozdělení
正方形 [zhèng fāng xíng]   čtverec
法律 [fǎ lǜ]   zákon
测试 [cè shì]   zkoušení ; zkouška
灵敏度   citlivost
版本   varianta
猜測   odhadovat ; odhadnout
  nakreslit ; malovat
白雜訊   bílý šum
目标 [mù biāo]   záměr ; účel ; cíl
直方图   histogram
相关系数   korelace
种类 [zhǒng lèi]   kategorie
算术平均数   aritmetický průměr
算术符号(加减乘除)   znaménko
簇 [cù]   svazek ; shluk
系数   koeficient
线条 [xiàn tiáo]   linie ; čára
结果 [jié guǒ]   následek ; důsledek ; konsekvence ; výsledek ; účinek ; efekt
统计学 [tǒng jì xué]   statistika
编号 [biān hào]   číslo
考试 [kǎo shì]   zkouška
范围   dosah ; rámec
表格 [biǎo gé]   tabulka
計量經濟學   ekonometrie
计算机模拟   simulace
计量单位 [jì liàng dān wèi]   jednotka
论断   dedukce
  otestovat ; testovat ; vyzkoušet
试验   vyzkoušení
试验   vyptávat se ; dát test
试验 [shì yàn]   experiment ; pokus
调查   studie
转化 [zhuǎn huà]   přeměna
转换   transformace
过滤   filtrovat
过滤器   filtr
迹象 [jì xiàng]   znamení ; známka
部分   kus ; díl ; podíl ; část
采样   vzorkování
错误 [cuò wù]   chyba
随机变量   náhodná veličina
随机过程   náhodný proces
頻率   četnost
频率 [pín lǜ]   kmitočet ; frekvence


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.