Chinese to English<br/> Dictionary of Accounting

Chinese to English
Dictionary of Accounting

 Chinese to English<br/> Dictionary of Accounting

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

上诉   appeal
专利 [zhuān lì]   patent ; patent of invention
乌合之众 [wū hé zhī zhòng]   gang ; pack
乐队 [yue4 dui4]   band
交易   traffic
交集   product
产品 [chǎn pǐn]   product ; production
企业家 [qǐ yè jiā]   entrepreneur ; enterpriser
会计 [kuài jì]   accountancy ; accounting
佔有   possession ; ownership
信用 [xìn yòng]   credit
俱乐部 [jù lè bù]   club ; society ; guild
债券 [zhài quàn]   bond ; bond certificate
债务 [zhài wù]   debt
债权人 [zhài quán rén]   creditor
偏差 [piān chā]   deviation
偽造文書   forgery
储备 [chǔ bèi]   reserve ; stockpile
公司 [gōng sī]   company
公司 [gōng sī]   firm ; house
公证   notary ; notary public
关税 [guān shuì]   duty ; tariff
军队 [jūn duì]   force ; personnel
出价 [chū jià]   bid ; tender
利息 [lì xī]   interest
利润 [lì rùn]   profit
剩余 [shèng yú]   rest ; remainder ; balance ; residue ; residuum
副本 [fù běn]   copy
劳动者 [láo dòng zhě]   laborer ; labourer
包装 [bāo zhuāng]   packaging
协会   association
原料 [yuán liào]   material ; stuff
反常   anomaly ; anomalousness
发射   emission ; emanation
合作社 [hé zuò shè]   cooperative
吊销   revocation
商人 [shāng rén]   businessman ; man of affairs
商品 [shāng pǐn]   commodity
商誉   good will ; goodwill
团队 [tuán duì]   team ; squad
垄断 [lǒng duàn]   monopoly
基金会   foundation
声明   disclaimer
复制 [fù zhì]   transcript ; copy
多数   majority ; bulk
失去 [shī qù]   loss
子公司   subsidiary company ; subsidiary
存款   depository ; deposit
安全措施   precaution ; safeguard ; guard
工人 [gōng rén]   worker
工资 [gōng zī]   wage ; pay ; remuneration ; salary
帐目   account ; business relationship
库存 [kù cún]   stock
库存 [kù cún]   inventory
开支 [kāi zhī]   expense
开销   overhead
异议   remonstrance ; objection
律师 [lǜ shī]   lawyer ; attorney
房地产   estate
投资 [tóu zī]   investing ; investment
抗议 [kàng yì]   protest ; protestation
折扣 [zhé kòu]   rebate ; discount
折旧   depreciation ; wear and tear
抵押 [dǐ yā]   mortgage
提议 [tí yì]   proposal
支票 [zhī piào]   cheque
收入 [shōu rù]   income
文档   document
日报   daily
日记 [rì jì]   diary ; journal
权力 [quán lì]   authority ; authorization ; authorisation
次序 [cì xù]   ordering ; order
欢迎 [huān yíng]   reception ; receipt
毛收入 [máo shōu rù]   revenue ; receipts
注册 [zhù cè]   registration ; enrollment ; enrolment
注册表 [zhù cè biǎo]   register ; registry
流动性   liquidity
海关   customs ; customs duty ; custom
激活   activate
熔合 [róng hé]   fusion ; merger ; unification
猜测 [cāi cè]   guess ; guesswork
现金   cash ; hard cash
生产   production
生产 [shēng chǎn]   fabrication ; manufacture ; manufacturing
生产 [shēng chǎn]   production
盈利 [yíng lì]   gain
盖子 [gài zi]   cover
离开正路   aberrance ; aberrancy ; aberration ; deviance
租金 [zū jīn]   rent
税 [shuì]   tax ; taxation
答应提供   offer ; offering
管理 [guǎn lǐ]   management ; direction
簿记 [bù jì]   bookkeeping ; clerking
索引 [suǒ yǐn]   index
组织   arrangement ; organization ; organisation
组织 [zǔ zhī]   organization ; organisation
结论 [jié lùn]   decision ; determination ; conclusion
职员 [zhí yuán]   staff
联合 [lián hé]   union
联盟 [lián méng]   coalition
股东 [gǔ dōng]   stockholder ; shareholder
股份 [gǔ fèn]   share
股市 [gǔ shì]   stock exchange
股息 [gǔ xī]   dividend
营业额   dollar volume ; turnover
补贴 [bǔ tiē]   subsidy
许可证 [xǔ kě zhèng]   license ; licence ; permit
设备 [shè bèi]   equipment
评价,估价   evaluation ; valuation
负债   indebtedness ; liability
财产 [cái chǎn]   estate
财产 [cái chǎn]   property ; belongings ; holding
责任 [zé rèn]   duty ; obligation
账单 [zhàng dān]   invoice ; bill ; account
质保书 [zhì bǎo shū]   guarantee ; warranty
购买 [gòu mǎi]   purchase
贷款 [dài kuǎn]   loan
费用 [fèi yòng]   cost
费用 [fèi yòng]   fee
资产   assets
资产负债表 [zī chǎn fù zhài biǎo]   balance sheet
资本 [zī běn]   capital ; working capital
赔偿 [péi cháng]   compensation
转包商   subcontractor
输入   entry
辩护律师 [biàn hù lǜ shī]   advocate ; counsel ; pleader
过剩 [guò shèng]   excess ; surplus ; surplusage
退休金 [tuì xiū jīn]   pension
选项   option
通货膨胀 [tōng huò péng zhàng]   inflation ; rising prices
部分   part ; portion
部分   part ; share ; portion
销售 [xiāo shòu]   sale
集团 [jí tuán]   group ; grouping
雇主 [gù zhǔ]   employer
雇员 [gù yuán]   employee
顾问 [gù wèn]   adviser ; advisor ; consultant
预算 [yù suàn]   budget


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.