Chinese to English<br/> Dictionary of Astronomy

Chinese to English
Dictionary of Astronomy

Chinese to English<br/> Dictionary of Astronomy

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


H
halo   halo
中子星 [zhōng zǐ xīng]   neutron star
中间层 [zhōng jiān céng]   mesosphere
乘务人员   crew
假设 [jiǎ shè]   hypothesis
光束   beam ; ray ; shaft
光球   photosphere
光谱 [guāng pǔ]   spectrum
光谱学 [guāng pǔ xué]   spectroscopy ; spectrometry
光速   speed of light
克莱德·汤博   Tombaugh ; Clyde Tombaugh ; Clyde William Tombaugh
六分仪   sextant
冥王星 [Míng wáng xīng]   Pluto
冬天 [dōng tiān]   winter ; wintertime
冬至   winter solstice
冰河時期   ice age
冷的   cold
出发   departure ; leaving
分 [fèn]   minute ; min
加速   acceleration ; quickening ; speedup
勘探 [kān tàn]   exploration
化石燃料 [huà shí rán liào]   fossil fuel
北极星 [běi jí xīng]   pole star ; polestar
区域   zone
半径 [bàn jìng]   radius ; r
半球 [bàn qiú]   hemisphere
卫星 [wèi xīng]   satellite ; orbiter
双子星   binary star ; double star
反射望远镜   reflecting telescope ; reflector
反常   anomaly ; anomalousness
反照率 [fǎn zhào lǜ]   albedo ; reflective power
反物質   antimatter
发光度   luminosity ; luminance
发现 [fā xiàn]   discovery ; find
变数 [biàn shù]   variable
各向同性 [gè xiàng tóng xìng]   isotropy ; symmetry
  conjunction ; alignment
土星 [Tǔ xīng]   Saturn
在野党   resistance ; opposition
地图 [dì tú]   map
地平线 [dì píng xiàn]   horizon ; skyline
地球 [dì qiú]   Earth
地球外 (diqiuwai)   extraterrestrial ; alien
地磁偏角   magnetic declination ; magnetic variation ; variation
坐标   coordinate ; co-ordinate
夏天 [xià tiān]   summer ; summertime
外层空间   outer space ; space
大气 [dà qì]   atmosphere ; air
大量 [dà liàng]   bulk ; volume
天 [tiān]   day
天体力学 [tiān tǐ lì xué]   celestial mechanics
天体测量学   astrometry
天体物理学 [tiān tǐ wù lǐ xué]   astrophysics
天体生物学   exobiology ; space biology ; astrobiology
天底   nadir
天文学   astronomy ; uranology
天文学家   astronomer
天气 [tiān qì]   weather
天王星 [Tiān wáng xīng]   Uranus
天球   empyrean ; firmament ; heavens ; welkin
天球赤道   celestial equator ; equinoctial circle
天秤動   libration
天空 [tiān kōng]   sky
天空实验室计划   Skylab
天象儀   planetarium
天顶   zenith
太阳 [tài yáng]   sun ; Sun
太阳系 [tài yáng xì]   solar system
太阳能 [tài yáng néng]   solar energy ; solar power
太阳风 [tài yáng fēng]   solar wind
太阳黑子 [tài yáng hēi zǐ]   sunspot ; macula
太陽圈   heliosphere
奥尔特云 [ào tè ěr yún]   Oort cloud
威廉·赖希   Reich ; Wilhelm Reich
威廉·赫歇尔   Herschel ; William Herschel ; Sir William Herschel
子午线 [zǐ wǔ xiàn]   meridian ; line of longitude
季节 [jì jié]   season
宇宙 [yǔ zhòu]   universe ; cosmos
宇宙光   cosmic ray
宇宙大爆炸 [yǔ zhòu dà bào zhà]   big bang
宇宙学   cosmology ; cosmogony ; cosmogeny
宇航员   astronaut ; spaceman ; cosmonaut
室女宮   Virgo
密度   density ; denseness
寒冷   cold ; coldness ; frigidness
对流层 [duì liú céng]   troposphere
导航 [dǎo háng]   navigation
射电天文学   radio astronomy
小时 [xiǎo shí]   hour
小行星 [xiǎo xíng xīng]   asteroid
小行星带 [xiǎo xíng xīng dài]   asteroid belt
尤里·加加林   Gagarin ; Yuri Gagarin ; Yuri Alekseyevich Gagarin
巨星   giant star ; giant
常数   constant
平流层 [píng liú céng]   stratosphere
年 [nián]   year ; twelvemonth
弯曲 [wān qū]   curve ; curved shape
彗星 [huì xīng]   comet
恒星年   sidereal year
恒星日   sidereal day ; day
恒星时   sidereal time
折射望远镜   refracting telescope
探针   probe
放射線療法   radiotherapy
散逸层   exosphere
数量级   order of magnitude ; magnitude
新星 [xīn xīng]   nova
新月   new moon ; new phase of the moon
方位角 [fāng wèi jiǎo]   azimuth ; AZ
方面   aspect
旅游 [lǚ yóu]   journey ; journeying
日冕   aureole ; corona
日出 [rì chū]   sunrise
日落   sunset ; sundown
日蚀 [rì shì]   eclipse ; occultation
日食 [rì shí]   solar eclipse
时区 [shí qū]   time zone
时间 [shí jiān]   time ; fourth dimension
昏迷   coma ; comatoseness
星 [xīng]   star
星云   nebula
星座 [xīng zuò]   constellation
星期 [xīng qī]   week ; calendar week
星盘   astrolabe
星际物质   interstellar medium
春天 [chūn tiān]   spring ; springtime
昼夜平分点   equinox
暗物质 [àn wù zhì]   dark matter
曲率 [qū lǜ]   curve ; curvature
月 [yuè]   month ; calendar month
月亮 [yuè liang]   Moon ; moon
月食 [yuè shí]   lunar eclipse
望远镜   telescope ; scope
木星 [Mù xīng]   Jupiter
本初子午线   prime meridian
极光   aurora
标准大气压   atmosphere
核合成   nucleosynthesis
格林尼治标准时间   Greenwich Mean Time ; Greenwich Time ; GMT
椭圆形 [tuǒ yuán xíng]   ellipse ; oval
气体巨星   Jovian planet ; gas giant
气候   climate ; clime
氘 [dāo]   deuterium ; heavy hydrogen
氢 [qīng]   hydrogen ; H
水星 [shuǐ xīng]   Mercury
波长   wavelength
流星体 [liú xīng tǐ]   meteoroid ; meteor
流星雨 [liú xīng yǔ]   meteor shower ; meteor stream
海洋 [hǎi yáng]   ocean
海王星 [Hǎi wáng xīng]   Neptune
温室效应 [wēn shì xiào yìng]   greenhouse effect ; greenhouse warming
温度   temperature
满月 [mǎn yuè]   full moon
潮汐 [cháo xī]   tide
火山   volcano ; vent
火星 [Huǒ xīng]   Mars ; Red Planet
火箭 [huǒ jiàn]   rocket ; projectile
火箭发动机   rocket ; rocket engine
热层 [rè céng]   thermosphere
热带 [rè dài]   tropic
热气   heat ; high temperature
爆炸 [bào zhà]   explosion ; detonation
現象   phenomenon
球体   sphere
瓦莲京娜·捷列什科娃   Tereshkova ; Valentina Tereshkova ; Valentina Vladmirovna Tereshkova
电离层 [diàn lí céng]   ionosphere
白矮星 [bái ǎi xīng]   white dwarf ; white dwarf star
碰撞   collision ; hit
碳 [tàn]   carbon
磁层   magnetosphere
离开正路   aberrance ; aberrancy ; aberration ; deviance
秋天 [qiū tiān]   autumn ; fall
科学家 [kē xué jiā]   scientist
科学的   scientific
秒 [miǎo]   second ; sec
秒差距 [miǎo chā jù]   parsec ; secpar
空间 [kōng jiān]   space ; infinite
空间探测器   space probe
突发   outburst ; burst
章動   nutation
簇 [cù]   cluster ; bunch ; clump
类地行星 [lèi dì xíng xīng]   terrestrial planet
类星体 [lèi xīng tǐ]   quasar ; quasi-stellar radio source
紅移   red shift ; redshift
红矮星   red dwarf ; red dwarf star
纬线   parallel
纬线 [wěi xiàn]   latitude
经纬仪   theodolite ; transit
绝对星等   absolute magnitude
罗伯特·威尔逊   Wilson ; Robert Woodrow Wilson
聖艾爾摩之火   corposant
脉冲星 [mài chōng xīng]   pulsar
自转   rotation ; rotary motion
臭氧 [chòu yǎng]   ozone
臭氧层   ozone layer ; ozonosphere
至點   solstice
航天   spaceflight ; space travel ; spacefaring
航天飞机   space shuttle
航空电子   avionics
色球   chromosphere
范围   range ; scope
薄暮   twilight ; dusk ; gloaming ; nightfall
虫洞 [chóng dòng]   wormhole
螺旋星系   spiral galaxy ; spiral nebula
蟹状星云   Crab Nebula
行星   planet
行星状星云   planetary nebula
视差   parallax
角度   degree ; arcdegree
質子   proton
质量 [zhì liàng]   mass
赤纬   declination
赤经 [chì jīng]   right ascension ; RA ; celestial longitude
超巨星   supergiant
超新星 [chāo xīn xīng]   supernova
距离 [jù lí]   distance
车辆   vehicle
轨道 [guǐ dào]   orbit ; celestial orbit
辐射   radiation
运输   ship
进入 [jìn rù]   entrance ; entry
速度 [sù dù]   speed ; velocity
遥远 [yáo yuǎn]   distant ; remote
重力   gravity ; gravitation
重力 [zhòng lì]   weight
重量   weight unit ; weight
金星   Venus
金牛座   Taurus
银河系 [yín hé xì]   galaxy ; extragalactic nebula
闰年 [rùn nián]   leap year ; bissextile year
阳光   sunlight ; sunshine
阿波罗计划 [Ā bō luó jì huà]   Apollo program
  meteor ; shooting star
陨星 [yǔn xīng]   meteorite
雙子宮   Gemini
離心力   centrifugal force
類球面   spheroid ; ellipsoid of revolution
飞行 [fēi xíng]   flight ; flying
高速氣流   jet stream
黃道光   zodiacal light
黄道 [huáng dào]   ecliptic
黄道带   zodiac
黎明   dawn ; dawning ; aurora ; daybreak ; break of day ; sunrise ; sunup
黑洞   black hole


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.