Chinese to English<br/> Dictionary of Construction

Chinese to English
Dictionary of Construction

 Chinese to English<br/> Dictionary of Construction

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

井 [jǐng]   well
交换机 [jiāo huàn jī]   switch
亮度 [liàng dù]   illuminance ; illumination
人行道 [rén xíng dào]   sidewalk ; pavement
休息室 [xiū xī shì]   hall ; anteroom ; foyer ; lobby ; vestibule
住房 [zhù fáng]   housing ; lodging
供应商 [gōng yìng shāng]   supplier ; provider
信用 [xìn yòng]   credit
倾斜   rake ; slant
公寓 [gōng yù]   flat ; apartment
内核   kernel ; substance ; core ; essence ; gist ; heart ; nub
前面   front ; forepart
办公室 [bàn gōng shì]   office ; business office
协议 [xié yì]   agreement ; understanding
卡车 [kǎ chē]   truck ; motortruck
厕所 [cè suǒ]   toilet ; lavatory ; lav ; john ; bathroom
厚度   thickness
原料 [yuán liào]   material ; stuff
合同 [hé tong]   contract
吊灯 [diào dēng]   chandelier
土壤 [tǔ rǎng]   ground ; land ; soil
地板 [dì bǎn]   floor ; flooring
地毯 [dì tǎn]   carpet ; rug
块 [kuài]   hunk ; lump
垫子 [diàn zi]   mat
壁架   ledge ; shelf
壁炉   fireplace ; hearth
大门 [dà mén]   portal
天花板 [tiān huā bǎn]   ceiling
安装 [ān zhuāng]   installation ; installing ; installment
客廳   living room
容器   container
密度   density ; denseness
层 [céng]   floor ; level ; storey ; story
工具 [gōng jù]   tool
工具 [gōng jù]   instrument
布局   layout
建筑 [jiàn zhù]   architecture
建筑物 [jiàn zhù wù]   building ; edifice
  bow ; arc
怪兽状滴水嘴   gargoyle
房子 [fáng zi]   house
房子 [fáng zi]   dwelling ; domicile ; abode ; habitation
投资 [tóu zī]   investing ; investment
抗真菌剂   antifungal ; fungicide
抵押 [dǐ yā]   mortgage
  arch
拱形 [gǒng xíng]   arch
挖掘机 [wā jué jī]   excavator
排水   drain ; drainage
控制面板   panel
推土機   bulldozer ; dozer
插座 [chā zuò]   socket
斜率 [xié lǜ]   gradient ; slope
时间表   agenda ; schedule
期限   deadline
木头 [mù tou]   wood
木材 [mù cái]   lumber ; timber
木板 [mù bǎn]   board ; plank
  post ; stake
条约 [tiáo yuē]   treaty ; pact ; accord
板 [pàn]   board
染料 [rǎn liào]   dye ; dyestuff
柱 [zhù]   column ; pillar
栅栏   fence ; fencing
根据 [gēn jù]   foundation
桌子 [zhuō zi]   table
桥 [qiáo]   bridge ; span
桶 [tǒng]   bucket ; pail
梯子   ladder
楼梯 [lóu tī]   stairway ; staircase
横梁 [héng liáng]   beam
檐槽   gutter ; trough
正面 [zhèng miàn]   facade ; frontage
气泡 [qì pào]   bubble
水泥 [shuǐ ní]   cement
水準管   level ; spirit level
油漆 [yóu qī]   varnish
泥水匠   mason ; stonemason
泵 [bèng]   pump
洞 (Mandarin: dong4   hole
浆糊 [jiàng hú]   paste ; library paste
浓度   concentration
浴室 [yù shì]   bathroom ; bath
淋浴器   shower
混凝土 [hùn níng tǔ]   concrete
湿度   humidity ; humidness
潮湿 [cháo shī]   moisture ; wet
灯笼 [dēng lóng]   lantern
灰匙   trowel
灰尘 [huī chén]   dust
烟囱 [yān cōng]   chimney
照明   lighting
玻璃 [bō li]   glass
珐琅 [fà láng]   enamel
瓷漆 [cí qī]   lacquer
电工   electrician
电报   cable
电梯 [diàn tī]   elevator ; lift
画家   painter
监督 [jiān dū]   supervision ; supervising
石灰 [shí huī]   lime
石膏   plaster of Paris ; plaster
石膏 [shí gāo]   gypsum
砂浆   mortar
砖 [zhuān]   brick
硅树脂   silicone ; silicone polymer
筛子 [shāi zi]   sieve ; screen
管子 [guǎn zi]   pipe ; piping
管道   pipeline ; line
粉末 [fěn mò]   powder
粘合剂 [nián hé jì]   adhesive
纸张   sheet ; flat solid
结构 [jié gòu]   structure ; construction
胶合板 [jiāo hé bǎn]   plywood ; plyboard
胶水 [jiāo shuǐ]   glue ; gum ; mucilage
腳手架   scaffolding ; staging
色调 [sè diào]   hue ; chromaticity
节选 [jié xuǎn]   excerpt ; extract
虹吸管   siphon ; syphon
裂口 [liè kǒu]   rip ; rent ; tear
裂缝   crack ; cleft ; crevice ; fissure
設計   design
计划 [jì huà]   plan
设备   device
购物袋 [gòu wù dài]   sack
贷款 [dài kuǎn]   loan
走廊 [zǒu láng]   veranda ; verandah
起重机 [qǐ zhòng jī]   crane
趋势 [qū shì]   trend ; tendency
重建   reconstruction
钢 [gāng]   steel
铆钉   rivet
铰链   hinge ; flexible joint
  stirrup ; stirrup iron
長方體   cuboid
门 [mén]   gate
门 [mén]   door
门廊 [mén láng]   porch
  valve
阁楼 [gé lóu]   loft ; attic ; garret
障碍 [zhàng ài]   barrier
隧道 [suì dào]   tunnel
静力学 [jìng lì xué]   statics
颜料 [yán liào]   paint ; pigment
颜色 [yán sè]   color ; colour ; colouring
颜色 [yán sè]   color ; colour
马赛克   mosaic
骑楼   arcade
高脚杯 [gāo jiǎo bēi]   chalice ; goblet
黴菌   mold ; mould
齿桥 [chǐ qiáo]   bridge ; bridgework


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.