Chinese to English<br/> Dictionary of Law

Chinese to English
Dictionary of Law

 Chinese to English<br/> Dictionary of Law

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

上诉   appeal
不公平的   unfair ; unjust
不在场证明   alibi
不平   wrong ; wrongfulness
丑闻 [chǒu wén]   scandal ; dirt ; malicious gossip
专业人员   professional ; professional person
专利 [zhuān lì]   patent ; patent of invention
专家 [zhuān jiā]   expert
事实 [shì shí]   fact
付款 [fù kuǎn]   payment
代价 [dài jià]   price ; cost
代理人   agent
价值 [jià zhí]   worth
价值 [jià zhí]   value
价格 [jià gé]   price
价格 [jià gé]   price
传票   subpoena ; subpoena ad testificandum
伦理学 [lún lǐ xué]   ethics ; moral philosophy
伪证 [wěi zhèng]   perjury
佔有   possession ; ownership
供应 [gōng yìng]   supply ; supplying
保护   protection
保证金 [bǎo zhèng jīn]   bail
借口 [jiè kǒu]   excuse ; exculpation
债务 [zhài wù]   debt
假释   parole
偷窃 [tōu qiè]   larceny ; theft ; thievery
偽造文書   forgery
免疫系統   immune system
公司 [gōng sī]   company
公正 [gōng zhèng]   justice ; justness
公民投票 [gōng mín tóu piào]   referendum
共犯 [gòng fàn]   accomplice ; confederate
冗長辯論   filibuster
凶手   killer ; slayer
凶手 (xiōng shǒu)   murderer ; manslayer
出租   rent ; lease
副本 [fù běn]   copy
勒索 [lè suǒ]   blackmail
协议 [xié yì]   agreement ; understanding
原理 [yuán lǐ]   rationale ; principle
司法权 [sī fǎ quán]   legal power ; jurisdiction
合作关系   partnership
合同 [hé tong]   contract
否决 [fǒu jué]   veto
商标 [shāng biāo]   trademark
声明   disclaimer
复制 [fù zhì]   transcript ; copy
官方的   official
定比定律   law of constant proportion ; law of definite proportions
审问 [shěn wèn]   interrogate ; question
客户 [kè hù]   customer ; client
属性   property
属性 [shǔ xìng]   property ; attribute
废除   abolish ; get rid of
引渡   extradition
强奸 [qiáng jiān]   rape ; assault ; ravishment
忏悔   confession
怀疑 [huái yí]   doubt ; uncertainty ; incertitude ; dubiety ; doubtfulness ; dubiousness
惩罚 [chéng fá]   punish ; penalize ; penalise
惩罚 [chéng fá]   punishment ; penalty
意志 [yì zhì]   will
房客 [fáng kè]   tenant ; renter
所有权 [suǒ yǒu quán]   ownership
所有者 [suǒ yǒu zhě]   owner ; proprietor
抢劫   robbery
抵押 [dǐ yā]   mortgage
挑战 [tiǎo zhàn]   challenge
收养 [shōu yǎng]   adoption
故意破坏   vandalism ; hooliganism
文档   document
有罪 [yǒu zuì]   guilt ; guiltiness
服务案例   case ; instance
杀人 [shā rén]   homicide
条约 [tiáo yuē]   treaty ; pact ; accord
标题   title
檢察官   prosecutor ; public prosecutor
氏族 [shì zú]   kin ; kindred ; clan ; tribe
法学   jurisprudence
法律 [fǎ lǜ]   law
法律的   legal
法规   legislative act ; statute
法院 [fǎ yuàn]   court
泡利不相容原理   Pauli exclusion principle ; exclusion principle
版权   copyright ; right of first publication
特征   feature ; characteristic
犯罪 [fàn zuì]   crime ; offense
监护人 [jiān hù rén]   trustee ; legal guardian
监狱 [jiān yù]   prison ; prison house
相对性原理   principle of relativity
真相   truth ; true statement
破产   bankruptcy ; failure
禁止   forbid ; prohibit ; interdict
离婚 [lí hūn]   divorce ; divorcement
私人的   private
科 [kē]   family
立法 [lì fǎ]   legislation ; legislating ; lawmaking
綁票   kidnapping ; snatch
约定 [yuē dìng]   agreement ; arrangement
纵火   arson ; incendiarism
结果 [jié guǒ]   consequence ; effect ; outcome ; result ; issue
结论 [jié lùn]   decision ; determination ; conclusion
统治   rule ; govern
继承人 [jì chéng rén]   heir ; inheritor ; heritor
罚金 [fá jīn]   fine ; mulct
罪犯 [zuì fàn]   criminal ; felon ; outlaw
背叛   treachery ; betrayal ; treason ; perfidy
腐败 [fǔ bài]   corruptness ; corruption
自治 [zì zhì]   autonomy ; liberty
自由 [zì yóu]   freedom
自由 [zì yóu]   liberty
行动   act ; deed
补救   redress ; remedy ; remediation
被告 [bèi gào]   defendant ; suspect
裁决   adjudication
裁判 [cái pàn]   judge ; justice ; jurist
誓言 [shì yán]   oath ; swearing
誤殺   manslaughter
證據   evidence
警方 [jǐng fāng]   police ; constabulary
论据 [lùn jù]   argument ; statement
证人 [zhèng rén]   witness
证据   proof ; cogent evidence
证明   prove ; show
证词 [zhèng cí]   testimony
诉讼 [sù sòng]   lawsuit ; case ; cause
试用   probation
话语 [huà yǔ]   speech ; language
语言 [yǔ yán]   language ; linguistic communication
请愿   petition
诽谤 [fěi bàng]   libel
诽谤 [fěi bàng]   aspersion ; calumny ; slander ; defamation ; denigration
诽谤 [fěi bàng]   defame ; slander ; denigrate ; calumniate ; smear
谋杀   murder ; slaying
谬误 [miù wù]   falsehood ; falsity ; untruth
賣淫   prostitution ; harlotry
贍養費   alimony ; maintenance
财产 [cái chǎn]   estate
财产 [cái chǎn]   property ; belongings ; holding
责备   blame
质保书 [zhì bǎo shū]   guarantee ; warranty
贷款 [dài kuǎn]   loan
费用 [fèi yòng]   fee
贿赂   bribery ; graft
赔偿金   damages ; indemnity ; indemnification
走私 [zǒu sī]   smuggling
转移 (zhuǎnyí)   transfer
轻罪   misdemeanor ; misdemeanour
轻视 [qīng shì]   contempt ; scorn
过错   fault
违犯   violate
遗产   bequest ; legacy
遗嘱 [yí zhǔ]   will ; testament
遗赠 [yí zèng]   bequeath ; will
防守者   defender ; guardian ; protector
陪审团 [péi shěn tuán]   jury
顾客 [gù kè]   client
验证   validation
骗局 [piàn jú]   fraud ; hoax ; humbug
高利贷   usury


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.