Chinese to English<br/> Dictionary of Mathematics

Chinese to English
Dictionary of Mathematics

 Chinese to English<br/> Dictionary of Mathematics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

10   ten
12   twelve
β   beta
γ   gamma
ε   epsilon
一次方程 [yī cì fāng chéng]   linear equation
三角学 [sān jiǎo xué]   trigonometry ; trig
三边转换法   triangulation
不变的   changeless ; constant ; invariant ; unvarying
不等式 [bù děng shì]   inequality
个性   identity
中值   median ; median value
中心 [zhōng xīn]   center ; centre ; middle
中心 [zhōng xīn]   center ; centre ; midpoint
乔治·布尔   Boole ; George Boole
乘 [chéng]   multiply
乘法   multiplication ; times
争论 [zhēng lùn]   controversy ; contention ; contestation
争论 [zhēng lùn]   argument ; debate
二次方程   quadratic equation ; quadratic
二进制   binary
二項分佈   binomial distribution ; Bernoulli distribution
二项式定理 [èr xiàng shì dìng lǐ]   binomial theorem
亚里士多德 [Yà lǐ shì duō dé]   Aristotle
交换群   Abelian group ; commutative group
交集   product
交集   intersection
代数学 [dài shù xué]]   algebra
代数数   algebraic number
价值 [jià zhí]   value
仿射变换   affine transformation
优化 [yōu huà]   optimization ; optimisation
余弦   cosine ; cos
信息论 [xìn xī lùn]   information theory
倍增器   multiplier ; multiplier factor
假设 [jiǎ shè]   hypothesis
偏差 [piān chā]   deviation
傅立叶   Fourier ; Charles Fourier ; Francois Marie Charles Fourier
傅里叶级数   Fourier series
光束   beam ; ray ; shaft
光谱 [guāng pǔ]   spectrum
克罗内克函数   Kronecker delta
克莱因瓶   Klein bottle
全等   congruence
公理 [gōng lǐ]   axiom
典型   prototype ; paradigm ; epitome
典范   ideal ; paragon
冒号   colon
减去 [jiǎn qù]   subtract ; deduct
减法   subtraction ; minus
几何学 [jǐ hé xué]   geometry
几何平均数   geometric mean
分号 [fēn hào]   semicolon
分形 [fēn xíng]   fractal
分數   fraction
分析 [fēn xī]   analysis ; analytic thinking
切线   tangent ; tan
划分 [huà fēn]   division ; partition ; segmentation
剩余 [shèng yú]   rest ; remainder ; balance ; residue ; residuum
功能 [gōng néng]   function ; office
功能 [gōng néng]   purpose ; function
加 [jiā]   addition
加密 [jiā mì]   encoding ; encryption
动力系统   dynamical system
势的比较   cardinality
化学式   formula ; chemical formula
区别   differentiation ; distinction
区域 [qū yù]   area ; country
区域 [qū yù]   area ; expanse
区间   interval
半 [bàn]   half ; one-half
单位矩阵   identity matrix ; unit matrix
博弈论 [bó yì lùn]   game theory ; theory of games
原则   rule ; principle
原理 [yuán lǐ]   rationale ; principle
参数 [cān shù]   parameter
双曲线 [shuāng qū xiàn]   hyperbola
反函數   inverse function
变奏曲   variation
变数 [biàn shù]   variable
古戈爾普勒克斯   googolplex
各向同性 [gè xiàng tóng xìng]   isotropy ; symmetry
合数 [hé shù]   composite number
同态   homomorphism ; homomorphy
同构   isomorphism ; isomorphy
同源   homology
否定的,消极的   negative
启发法   heuristic
  quotient
四 [sì]   four
四分位数   quartile
因式分解   factorization ; factorisation
因素   factor
图灵机   Turing machine
图表 [tú biǎo]   diagram
图象 [tú xiàng]   picture ; image
圆周率   pi
圆形 [yuán xíng]   circle
圆柱体   cylinder
坐标系   coordinate system
垂直   perpendicular
基数 [jī shù]   cardinal number ; cardinal
基础   basis ; footing ; ground
复数 [fù shù]   complex number
外推   extrapolation
外摆线   epicycloid
多边形 [duō biān xíng]   polygon ; polygonal shape
多项式   polynomial ; multinomial
大卫·希尔伯特   Hilbert ; David Hilbert
天顶   zenith
奇偶校验位   parity
子程序 [zǐ chéng xù]   subroutine ; subprogram
子集 [zǐ jí]   subset
字母表   alphabet
学位   academic degree ; degree
定义 [dìng yì]   definition
定理 [dìng lǐ]   theorem
对数 [duì shù]   logarithm ; log
对称性 [duì chèn xìng]   symmetry
导数   derived function ; derivative
尖端   point
尾数   mantissa ; fixed-point part
属性 [shǔ xìng]   property ; attribute
差别 [chā bié]   difference
帕斯卡   Pascal ; Blaise Pascal
常数   constant
平均 [píng jūn]   average ; norm
平均信息量   entropy
平均数 [píng jūn shù]   mean ; mean value
平方 [píng fāng]   square ; second power
平行   parallel
平面   plane ; sheet
并集   union
序列 [xù liè]   sequence
序数 [xù shù]   no.
弧度 [hú dù]   radian ; rad
弯曲 [wān qū]   curve ; curved shape
形變   contortion ; deformation
循环 [xún huán]   cycle
循环冗余码校验   cyclic redundancy check
心脏线   cardioid
总体   total ; aggregate
总和 [zǒng hé]   total ; sum ; amount
意味着 [yì wèi zhe]   mean ; signify ; stand for
成份 [chéng fèn]   element
打 [dǎ]   twelve ; dozen
抖动   jitter
抛物线 [pāo wù xiàn]   parabola
拓扑学 [tuò pū xué]   topology ; analysis situs
拓扑空间 [tuò pū kōng jiān]   mathematical space ; topological space
括弧 [kuò hú]   bracket ; square bracket
指令 [zhǐ lìng]   direction ; instruction
指数函数 [zhǐ shù hán shù]   exponential ; exponential function
指示器 [zhǐ shì qì]   indicator
振动 [zhèn dòng]   oscillation
振幅 [zhèn fú]   amplitude
插值 [chā zhí]   interpolation
操作员   operator
散度   divergence ; divergency
  number
数字 [shù zì]   numeral ; number
数字 [shù zì]   digit ; figure
数字命理学   numerology
数学 [shù xué]   mathematics ; math
数学家 [shù xué jiā]   mathematician
数理逻辑   mathematical logic
数组   array
数量 [shù liàng]   quantity
数量积   dot product
数量级   order of magnitude ; magnitude
整数 [zhěng shù]   integer ; whole number
文字 [wén zì]   character
斐波那契数列   Fibonacci number
斜率 [xié lǜ]   gradient ; slope
斜邊   hypotenuse
方位角 [fāng wèi jiǎo]   azimuth ; AZ
方向 [fāng xiàng]   direction
方差 [fāng chā]   variance
方案   scheme ; strategy
方程式 [fāng chéng shì]   equation
旁边 [páng biān]   side
曲率 [qū lǜ]   curve ; curvature
替换 [tì huàn]   substitution
最大公约数   greatest common divisor
最小公倍数   lowest common multiple ; least common multiple ; lcm
标准   norm
标准 [biāo zhǔn]   standard ; criterion ; measure
标准偏差   standard deviation
标量   scalar
校验和   checksum
椭圆形 [tuǒ yuán xíng]   ellipse ; oval
概率 [gài lǜ]   probability ; chance
模糊逻辑 [mó hu luó ji]   fuzzy logic
欧几里得 [Ōu jǐ lǐ dé]   Euclid
欧几里得几何   elementary geometry ; parabolic geometry ; Euclidean geometry
欧拉   Euler ; Leonhard Euler
正方形 [zhèng fāng xíng]   square ; foursquare
母体   matrix
毕达哥拉斯 [Bì dá gē lā sī]   Pythagoras
求幂   exponentiation ; involution
波恩哈德·黎曼   Riemann ; Bernhard Riemann ; Georg Friedrich Bernhard Riemann
波浪号   tilde
测地线   geodesic ; geodesic line
测试 [cè shì]   test ; trial
渐近线   asymptote
温度 [wēn dù]   degree
点 [diǎn]   point
点 [diǎn]   point ; dot
版本   version ; variant
牛顿   Newton ; Isaac Newton ; Sir Isaac Newton
物体   object ; physical object
猜测 [cāi cè]   speculation ; conjecture
环 [huán]   loop
球体   sphere
理想的   ideal
电气工程   electrical engineering ; EE
百分比 [bǎi fēn bǐ]   percent ; percentage
皮埃尔·德·费马   Fermat ; Pierre de Fermat
目标 [mù biāo]   aim ; object ; objective ; target
直方图   histogram
相互的   reciprocal ; mutual
相关系数   correlation
相變   phase change ; phase transition ; state change
矢积   vector product ; cross product
矢量 [shǐ liàng]   vector
  base ; alkali
种类 [zhǒng lèi]   category
积分   integral
程度 [chéng dù]   degree ; grade ; level
空间 [kōng jiān]   space
立方体 [lì fāng tǐ]   block ; cube
等差数列 [děng chā shù liè]   arithmetic progression
简化 [jiǎn huà]   reduction ; simplification
简朴 [jiǎn pǔ]   simplicity ; simpleness
算术 [suàn shù]   arithmetic
算术平均数   arithmetic mean
算术符号(加减乘除)   sign
算法 [suàn fǎ]   algorithm
系数   coefficient
納什均衡點   Nash equilibrium
索引 [suǒ yǐn]   index
约束   limit ; restrict ; restrain ; trammel ; bound ; confine
约翰·纳皮尔   Napier ; John Napier
约翰·缪勒   Muller ; Johann Muller ; Regiomontanus
纬线   parallel
线性代数   linear algebra
线性规划   linear programming
线条 [xiàn tiáo]   line
经济学 [jīng jì xué]   economics
结果 [jié guǒ]   result ; outcome
绝对值 [jué duì zhí]   absolute value ; numerical value
统计学 [tǒng jì xué]   statistics
维数   proportion ; dimension
编号 [biān hào]   number
网 [wǎng]   net ; network ; mesh
网络拓扑   topology ; network topology
置换   permutation
股息 [gǔ xī]   dividend
能見度   visibility ; visibleness
腐烂   decay ; decomposition
自然数 [zì rán shù]   natural number
舍入   rounding ; rounding error
表达 [biǎo dá]   expression
表面 [biǎo miàn]   surface
表面 [biǎo miàn]   outside ; exterior
被乘数   root
规划 [guī huà]   schema ; scheme
规则 [guī zé]   order
规则 [guī zé]   rule ; regulation
角 [jué]   angle
角度   degree ; arcdegree
解析几何 [jiě xī jǐ hé]   analytic geometry
解答   solution
计算 [jì suàn]   calculate ; compute ; work out ; reckon
计算 [jì suàn]   counting ; numeration ; reckoning
论据 [lùn jù]   argument ; statement
设施   simplicity
证据   proof ; cogent evidence
试验 [shì yàn]   experiment ; experimentation
质数   prime number
跃点数   metric space
距离 [jù lí]   distance
边缘 [biān yuán]   edge ; border
过滤   filtration
过滤器   filter
连字符号 [lián zì fú hào]   hyphen ; dash
迹象 [jì xiàng]   sign ; mark
适合 [shì hé]   suit ; fit
递归 [dì guī]   recursion
逗号 [dòu hào]   comma
逻辑学 [luó ji xué]   logic
错觉   optical illusion
错误 [cuò wù]   mistake ; error ; fault
阶段 [jiē duàn]   stage
阿基米德 [À jī mǐ dé]   Archimedes
限度 [xiàn dù]   limit ; bound ; boundary
除法   division
随机变量   random variable ; variate
随机过程   stochastic process
难题   puzzle
集合 [jí hé]   set
集合论 [jí hé lùn]   set theory
零 [líng]   zero ; nought
非欧几里得几何   non-Euclidean geometry
音阶 [yīn jiē]   scale ; musical scale
顶点   vertex ; peak ; apex ; acme
领域   sphere ; domain ; area ; field


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.