Chinese to French<br/> Dictionary of Insurance

Chinese to French
Dictionary of Insurance

 Chinese to French<br/> Dictionary of Insurance

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

不動產   immeuble
人类 [rén lèi]   homme
付款 [fù kuǎn]   paiement
价值 [jià zhí]   valeur
价值 [jià zhí]   valeur
公司 [gōng sī]   société
公司 [gōng sī]   firme
利润 [lì rùn]   profit
医院 [yī yuàn]   hôpital
协议 [xié yì]   arrangement
危险   danger
合同 [hé tong]   contrat
委员会 [wěi yuán huì]   comité
威胁 [wēi xié]   menace
市场 [shì chǎng]   marché
年 [nián]   an
投资者   investisseur
无力偿付   insolvabilité
日期 [rì qī]   date
条约 [tiáo yuē]   pacte
灾难   calamiteux
猜测 [cāi cè]   supposition
现金   comptant
盈利 [yíng lì]   gain
虚构角色   personnage
财产 [cái chǎn]   propriété
责任 [zé rèn]   devoir
费用 [fèi yòng]   honoraires
资产负债表 [zī chǎn fù zhài biǎo]   bilan
赌注   pari
限度 [xiàn dù]   limite
频率 [pín lǜ]   fréquence


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.