Chinese to French<br/> Dictionary of Logistics

Chinese to French
Dictionary of Logistics

 Chinese to French<br/> Dictionary of Logistics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

东方 [dōng fāng]   est
中值   médiane
互联网   internet
交换   échange
交易   circulation
交易 [jiāo yì]   relations
产品 [chǎn pǐn]   produit
人工智能   intelligence artificielle
仓库   entrepôt
仓库   dépôt
代价 [dài jià]   prix
价值 [jià zhí]   valeur
价格 [jià gé]   prix
企业联合   consortium
伏特   volt
优势 [yōu shì]   avantage
优化 [yōu huà]   optimisation
供应商 [gōng yìng shāng]   fournisseur
信差   courrier
信息 [xìn xī]   message
元件   composant
全球化 [quán qiú huà]   globalisation
全部的   entier
关税 [guān shuì]   taxe
准备   préparer
出价 [chū jià]   offre
出口 [chū kǒu]   exportation
分类   classification
分配 [fēn pèi]   distribution
划分 [huà fēn]   partage
创始人   auteur
利润 [lì rùn]   profit
功能 [gōng néng]   fonction
加密   chiffrer
北方 [běi fāng]   nord
协会   société
协议 [xié yì]   protocole
协议 [xié yì]   arrangement
南方 [nán fāng]   sud
原因 [yuán yīn]   cause
发射   prévision
合同 [hé tong]   contrat
后勤 [hòu qín]   logistique
吩咐   ordonner
命令 [mìng lìng]   ordre
品质   qualité
商品 [shāng pǐn]   marchandise
商品 [shāng pǐn]   marchandises
垃圾 [lā jī]   déchets
垄断组织   trust
城市 [chéng shì]   grande ville
多数   majorité
大气 [dà qì]   atmosphère
大量 [dà liàng]   masse
安放   poser
完全   complet
完成   terminer
定购   commande
客户 [kè hù]   commettant
容器   conteneur
容量 [róng liàng]   capacité
密度   densité
富的   riche
小时 [xiǎo shí]   heure
  bureau
展览   montrer
工作 [gōng zuò]   métier
平均数 [píng jūn shù]   milieu
平的   plat
库存 [kù cún]   stock
循环 [xún huán]   cycle
快车 [kuài chē]   express
性能   marche
总体   total
意义 [yì yì]   sens
成份 [chéng fèn]   corps simple
手机 [shǒu jī]   téléphone mobile
批准 [pī zhǔn]   ratification
掌管   contrôler
提单   feuille de chargement
  compter
数据库 [shù jù kù]   base de données
数据挖掘 [shù jù wā jué]   exploration de données
文档   document
方式   façon
方案   stratégie
时间 [shí jiān]   temps
显然 [xiǎn rán]   évident
服务 [fú wù]   service
权力 [quán lì]   autorité
板 [pàn]   panneau
栅栏   clôture
标准化   normalisation
概念 [gài niàn]   concept
模型 [mó xíng]   exemplaire
次序 [cì xù]   ordre
氢 [qīng]   hydrogène
氧 [yǎng]   oxygène
氮气 [dàn qì]   azote
法令 [fǎ lìng]   décret
活动   activité
派遣   envoi
浏览器 [liú lǎn qì]   navigateur
渠道 [qú dào]   canal
  source
激活   activation
灵活性   souplesse
無障礙環境   accessibilité
熔合 [róng hé]   fusion
特征   caractéristique
特权 [tè quán]   prérogative
环球网   Web
现在 [xiàn zài]   présent
现在的   présent
生产   production
生产 [shēng chǎn]   production
生产 [shēng chǎn]   fabrication
生产力 [shēng chǎn lì]   productivité
生意 [shēng yi]   affaire
电子邮件   courrier électronique
电报   câble
碳 [tàn]   carbone
空气 [kōng qì]   air
算法 [suàn fǎ]   algorithme
管理 [guǎn lǐ]   administration
管道   oléoduc
系统 [xì tǒng]   système
约束 [yuē shù]   contrainte
组织   organisation
组织 [zǔ zhī]   organisation
结构 [jié gòu]   construction
网站   site
网络   réseau
耽搁   retardement
能力   compétence
船货 [chuán huò]   cargaison
营业额   affaires
行动   action
行动 [xíng dòng]   opération
表现   agir
裨益 [bì yì]   profit
西方 [xī fāng]   ouest
规则 [guī zé]   ordre
警报 [jǐng bào]   alarme
计划 [jì huà]   planifier
计划 [jì huà]   plan
许可证 [xǔ kě zhèng]   permis
设计   concevoir
调色板 [tiáo sè bǎn]   palette
贡献 [gòng xiàn]   don
货车   camion
费用 [fèi yòng]   frais
资本 [zī běn]   capital
过程   procédure
过程 [guò chéng]   processus
运费   transport
运输 [yùn shū]   transport
进口 [jìn kǒu]   importer
进口 [jìn kǒu]   importation
连接 [lián jiē]   relier
连接 [lián jiē]   connexion
选择   choix
速度 [sù dù]   vitesse
運輸   transport
部分   partie
部分   partie
配置   configuration
配送者   distributeur
重力 [zhòng lì]   poids
重量   poids
鉴定   authentification
附件   attachement
集合 [jí hé]   série
首要 (shǒuyào)   principal
首都 [shǒu dū]   capitale
驾驶员 [jià shǐ yuán]   chauffeur


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.