Chinese to French<br/> Dictionary of Mechanical Engineering

Chinese to French
Dictionary of Mechanical Engineering

 Chinese to French<br/> Dictionary of Mechanical Engineering

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

*公斤??   kilo
*扫把,耙??   râteau
*螺丝刀??   tournevis
*锯??   scie
丁烷 [dīng wán]   butane
三角形 [sān jiǎo xíng]   triangle
丙烷 [bǐng wán]   propane
丝状物   filament
乙炔   acétylène
乳剂 [rǔ jì]   émulsion
交换机 [jiāo huàn jī]   interrupteur
产品 [chǎn pǐn]   produit
伏特   volt
传感器   détecteur
体积   volume
保险丝 [bǎo xiǎn sī]   fusible
修理   réparer
偏差 [piān chā]   écart
  gramme
关节 [guān jié]   articulation
准确的   exact
凸缘   rebord
凿子   ciseau
分数   fraction
  couper
剛玉   corindon
剪刀 [jiǎn dāo]   ciseaux
力 [lì]   force
加仑   gallon
动力学   dynamique
包 [bāo]   paquet
区域 [qū yù]   aire
半径 [bàn jìng]   rayon
压力 [yā lì]   pression
原料 [yuán liào]   matériau
发动机 [fā dòng jī]   moteur
发动机 [fā dòng jī]   moteur
口徑   calibre
合金 [hé jīn]   alliage
图表 [tú biǎo]   diagramme
圆形 [yuán xíng]   cercle
多边形 [duō biān xíng]   polygone
大小 [dà xiǎo]   taille
大桶   cuve
子弹   cartouche
安全   sécurité
安培 [ān péi]   ampère
容器   conteneur
宽度   largeur
工具 [gōng jù]   instrument
工具 [gōng jù]   outil
差别 [chā bié]   différence
带子   bande
常数   constante
平均 [píng jūn]   moyenne
平均数 [píng jūn shù]   milieu
库仑 [Kù lún]   coulomb
弧度 [hú dù]   radian
弯曲   plier
張力   tension
弹簧 [tán huáng]   ressort
手套 [shǒu tào]   gant
手推车   brouette
扳手   clef
  tirer
拱形 [gǒng xíng]   arc
持续时间   durée
振动   vibration
振幅 [zhèn fú]   amplitude
插头   prise
摩擦   frottement
  hache
方程式 [fāng chéng shì]   équation
曲率 [qū lǜ]   courbure
有研磨作用的   abrasif
木头 [mù tou]   bois
木材 [mù cái]   bois
木板 [mù bǎn]   planche
木钉   piquet
机器 [jī qì]   machine
板 [pàn]   panneau
柄 [bǐng]   anse
染料 [rǎn liào]   teinture
标准   norme
标尺   règle
桌子 [zhuō zi]   table
档案   lime
桶 [tǒng]   seau
梯子   échelle
棍子   tige
槽 [cáo]   rainure
橡胶 [xiàng jiāo]   caoutchouc
正方形 [zhèng fāng xíng]   carré
歪曲   crisper
比例 [bǐ lì]   proportion
氧 [yǎng]   oxygène
氩 [yà]   argon
水力学   hydraulique
水桶 [shǔi tǒng]   tonneau
水泥 [shuǐ ní]   ciment
水準管   niveau
水蒸气   eau
汽油 [qì yóu]   essence
沉重   lourd
油 [yóu]   huile
油脂 [yóu zhī]   graisse
法拉 [Fǎ lā]   farad
泵 [bèng]   pompe
活塞   piston
流体   fluide
浆糊 [jiàng hú]   colle
测试 [cè shì]   essai
海拔   altitude
涡轮发动机   turbine
液体 [yè tǐ]   liquide
混凝土 [hùn níng tǔ]   béton
温度   température
温度 [wēn dù]   degré
溫度計   thermomètre
滑轮组   poulie
滚筒   rouleau
点 [diǎn]   point
烃 [tīng]   hydrocarbure
  enthalpie
焦炭   coke
焦耳   joule
煞車   frein
煤气   gaz
煤气   gaz
  boule
球体   sphère
生产 [shēng chǎn]   production
电极 [diàn jí]   électrode
电池 [diàn chí]   batterie
直径   diamètre
矢量 [shǐ liàng]   vecteur
砂纸   papier de verre
砖 [zhuān]   brique
硅树脂   silicone
硬度   dureté
碎片   écharde
碎片 [suì piàn]   morceau
  alcali
磨光   cirer
离合器 [lí hé qì]   embrayage
程度 [chéng dù]   niveau
等级   gradin
管子 [guǎn zi]   tuyau
管道   oléoduc
簇 [cù]   paquet
  cage
  mètre
粘合剂 [nián hé jì]   adhésif
系统 [xì tǒng]   système
纤维 [xiān wéi]   fibre
纺织品 [fǎng zhī pǐn]   tissu
线 [xiàn]   fil
线条 [xiàn tiáo]   ligne
绳子 [shéng zi]   corde
缺点 [quē diǎn]   privation
老虎钳   étau
联系   contact
聚乙烯 [jù yǐ xī]   polyéthylène
肥粒鐵   ferrite
胶合板 [jiāo hé bǎn]   contre-plaqué
胶水 [jiāo shuǐ]   colle
能量 [néng liàng]   énergie
腐蚀   corrosion
膏 [gāo]   pâte
英寸   pouce
草稿 [cǎo gǎo]   croquis
蒸汽 [zhēng qì]   vapeur
蓄电池 [xù diàn chí]   accumulateur
螺 栓   vis
螺母 [luó mǔ]   écrou
衡量   mesurer
表面 [biǎo miàn]   surface
角 [jué]   angle
设备   appareil
设备 [shè bèi]   équipement
负荷 [fù hè]   fardeau
质量 [zhì liàng]   amas
起重机 [qǐ zhòng jī]   grue
车床   tour
车间 [chē jiān]   atelier
转换   transformer
轮子 [lún zi]   roue
  essieu
轴承   palier
轻的   léger
边缘 [biān yuán]   bord
过滤器   filtre
速度 [sù dù]   vitesse
部分   partie
酒精 [jiǔ jīng]   alcool
酸 [suān]   acide
醋酸盐   acétate
重力 [zhòng lì]   poids
量角器   rapporteur
金属 [jīn shǔ]   métal
金属丝   grillage
金属薄片   feuille
  lingot
钉 [dīng]   clou
钢 [gāng]   acier
钩 [gōu]   crochet
  pince
  tenaille
钻石 [zuàn shí]   diamant
铁 [tiě]   fer
铁砧   enclume
铁铲   pelle
铅 [qiān]   plomb
铆钉   rivet
铜 [tóng]   cuivre
铝 [lǚ]   aluminium
铬 [gè]   chrome
铸铁   fonte
链条 [liàn tiáo]   chaîne
锄头   houe
锈 [xiù]   rouille
锌 [xīn]   zinc
锡 [xī]   étain
锤子 [chuí zi]   marteau
镁 [měi]   magnésium
镍 [niè]   nickel
长度   longueur
长方形 [cháng fāng xíng]   rectangle
  valve
阻抗   impédance
陀螺 [tuó luó]   gyroscope
限度 [xiàn dù]   limite
電位勢   voltage
電動勢   force électromotrice
電學   électricité
青铜   bronze
静力学 [jìng lì xué]   statique
  gaine
频率 [pín lǜ]   fréquence
颜料 [yán liào]   peinture
颜色 [yán sè]   couleur
飛輪   volant
餐刀   couteau
高度   hauteur
鸟羽   pignon
黄铜 [huáng tóng]   laiton
齿轮 [chǐ lún]   engrenage


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.