Chinese to French<br/> Dictionary of Statistics

Chinese to French
Dictionary of Statistics

 Chinese to French<br/> Dictionary of Statistics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

中值   médiane
争执   conflit
事件   événement
二項分佈   loi binomiale
人口 [rén kǒu]   population
信号 [xìn hào]   signal
信息 [xìn xī]   information
假设 [jiǎ shè]   hypothèse
偏差   déviation
偏差 [piān chā]   écart
元件   composant
光的色散   dispersion
光谱 [guāng pǔ]   spectre
几何中心   barycentre
几何平均数   moyenne géométrique
分数 [fēn shù]   note
分析 [fēn xī]   analyse
分派   attribuer
分配 [fēn pèi]   distribution
剩余 [shèng yú]   reste
功能 [gōng néng]   fonction
功能 [gōng néng]   but
区间   intervalle
协会   société
协方差   covariance
单位   unité
参数 [cān shù]   paramètre
变奏曲   variation
变数 [biàn shù]   variable
可靠性   sérieux
四分位数   quartile
回复 [huí fù]   réponse
因素   facteur
图表 [tú biǎo]   carte
复制   reproduction
复杂性   complexité
多项式   polynôme
密度   densité
尝试 [cháng shì]   tester un échantillon
属性 [shǔ xìng]   attribut
工作   travailler
差别 [chā bié]   différence
平均信息量   entropie
平均数 [píng jūn shù]   milieu
平方 [píng fāng]   carré
平等   égalité
延迟   différer
意味着   signifier
意味着 [yì wèi zhe]   signifier
成份 [chéng fèn]   corps simple
成见   parti pris
指示器 [zhǐ shì qì]   aiguille
  rang
  compter
数字 [shù zì]   chiffre
数据 [shù jù]   données
数据挖掘 [shù jù wā jué]   exploration de données
  carré
方差 [fāng chā]   variance
方式   façon
方程式 [fāng chéng shì]   équation
旋律   air
标准偏差   écart type
标记 [biāo jì]   marque
样本 [yàng běn]   échantillon
概率 [gài lǜ]   probabilité
正常的   normal
正态分布   loi normale
正方形 [zhèng fāng xíng]   carré
法律 [fǎ lǜ]   législation
测试 [cè shì]   essai
灵敏度   sensibilité
版本   version
猜測   estimer
  dessiner
白雜訊   bruit blanc
目标 [mù biāo]   but
直方图   histogramme
相关系数   corrélation
种类 [zhǒng lèi]   catégorie
算术平均数   moyenne arithmétique
算术符号(加减乘除)   signe
簇 [cù]   paquet
系数   facteur
线条 [xiàn tiáo]   ligne
结果 [jié guǒ]   conséquence
统计学 [tǒng jì xué]   statistique
编号 [biān hào]   nombre
考试 [kǎo shì]   examen
范围   portée
表格 [biǎo gé]   table
計量經濟學   économétrie
计算机模拟   simulation
计量单位 [jì liàng dān wèi]   unité
论断   déduction
  interroger
试验   essai
试验   interroger
试验 [shì yàn]   expérience
调查   étude
转化 [zhuǎn huà]   transformation
转换   transformation
过滤   filtrer
过滤器   filtre
迹象 [jì xiàng]   marque
部分   partie
采样   échantillonnage
错误 [cuò wù]   erreur
随机变量   variable aléatoire
随机过程   processus stochastique
頻率   fréquence
频率 [pín lǜ]   fréquence


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.