Chinese to Italian<br/> Dictionary of Insurance

Chinese to Italian
Dictionary of Insurance

 Chinese to Italian<br/> Dictionary of Insurance

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

不動產   immobile
人类 [rén lèi]   umano
付款 [fù kuǎn]   remunerazione
价值 [jià zhí]   valore
价值 [jià zhí]   valore
公司 [gōng sī]   compagnia
公司 [gōng sī]   ditta
利润 [lì rùn]   profitto
医院 [yī yuàn]   ospedale
协议 [xié yì]   accomodamento
危险   rischio
合同 [hé tong]   contratto
委员会 [wěi yuán huì]   comitato
威胁 [wēi xié]   minaccia
市场 [shì chǎng]   mercato
年 [nián]   anno
投资者   investitore
无力偿付   insolvenza
日期 [rì qī]   data
条约 [tiáo yuē]   patto
灾难   calamità
猜测 [cāi cè]   supposizione
现金   contante
盈利 [yíng lì]   guadagno
虚构角色   personaggio
财产 [cái chǎn]   proprietà
责任 [zé rèn]   dovere
费用 [fèi yòng]   onorario
资产负债表 [zī chǎn fù zhài biǎo]   stato patrimoniale
赌注   scommessa
限度 [xiàn dù]   limite
频率 [pín lǜ]   frequenza


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.