Chinese to Japanese<br/> Dictionary of Accounting

Chinese to Japanese
Dictionary of Accounting

 Chinese to Japanese<br/> Dictionary of Accounting

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

上诉   訴え [ututae]
专利 [zhuān lì]   特許 [totukiyo]
乌合之众 [wū hé zhī zhòng]   一味 [ichimi]
乐队 [yue4 dui4]   楽団 [gakudan]
交易   交通 [koutsuu]
交集   結果 [ketuka]
产品 [chǎn pǐn]   生産物 [seisanbutsu]
企业家 [qǐ yè jiā]   企業家 [kigiyouka]
会计 [kuài jì]   会計学 [kaikeigaku]
佔有   所有 [shiyoyuu]
信用 [xìn yòng]   掛け [kake]
俱乐部 [jù lè bù]   クラブ [kurabu]
债券 [zhài quàn]   債券 [saiken]
债务 [zhài wù]   借金 [shiyatukin]
债权人 [zhài quán rén]   債権者 [saikenshiya]
偏差 [piān chā]   逸脱 [itsudatsu]
偽造文書   偽造 [gizou]
储备 [chǔ bèi]   予約 [yoyaku]
公司 [gōng sī]   会社 [kaishiya]
公司 [gōng sī]   商会 [shiyoukai]
公证   公証人 [koushiyounin]
关税 [guān shuì]   関税 [kanzei]
军队 [jūn duì]   職員 [shiyokuin]
出价 [chū jià]   付け値 [tsukene]
利息 [lì xī]   利息 [risoku]
利润 [lì rùn]   利益 [riyaku]
剩余 [shèng yú]   残り [nokori]
副本 [fù běn]   コピー
劳动者 [láo dòng zhě]   工夫 [kufuu]
包装 [bāo zhuāng]   パッケージ
协会   協会 [kiyoukai]
原料 [yuán liào]   材料 [zairiyou]
反常   アノマリー
发射   放射 [houshiya]
合作社 [hé zuò shè]   生活協同組合 [seikatsukiyoudoukumiai]
吊销   取消し [torikeshi]
商人 [shāng rén]   実業家 [jitsugiyouka]
商品 [shāng pǐn]   商品 [shiyouhin]
商誉   営業権 ; 無形固定資産
团队 [tuán duì]   チーム
垄断 [lǒng duàn]   独占 [dokusen]
基金会   基金 [kikin]
声明   免責事項
复制 [fù zhì]   コピー
多数   大多数 [daitasuu]
失去 [shī qù]   損失 [sonshitsu]
子公司   子会社 [kogaishiya]
存款   預金 [yokin]
安全措施   セーフガード
工人 [gōng rén]   労働者 [roudoushiya]
工资 [gōng zī]   報酬 [houshiyuu]
帐目   勘定書 [kanjiyoushiyo]
库存 [kù cún]   在庫 ; 棚卸資産
库存 [kù cún]   たくわえ [takuwae]
开支 [kāi zhī]   費用 [hiyou]
开销   オーバーヘッド
异议   異議 [igi]
律师 [lǜ shī]   弁護士 [bengoshi]
房地产   地所 [jishiyo]
投资 [tóu zī]   投資 [toushi]
抗议 [kàng yì]   抗議 [kougi]
折扣 [zhé kòu]   割引 [waribiki]
折旧   減価償却 [genkashiyoukiyaku]
抵押 [dǐ yā]   抵当 [teitou]
提议 [tí yì]   提案 [teian]
支票 [zhī piào]   小切手 [kogitute]
收入 [shōu rù]   収入 [shiyuuniyuu]
文档   文書 [monjiyo]
日报   日刊新聞 [nitukanshinbun]
日记 [rì jì]   日記 [nituki]
权力 [quán lì]   権限 [kengen]
次序 [cì xù]   秩序 [chitsujiyo]
欢迎 [huān yíng]   受取り [uketori]
毛收入 [máo shōu rù]   収入 [shiyuuniyuu]
注册 [zhù cè]   登録 [touroku]
注册表 [zhù cè biǎo]   レジストリ [rejisutori]
流动性   流動性 [riyuudousei]
海关   関税 [kanzei]
激活   アクティブにする
熔合 [róng hé]   融合 [yuugou]
猜测 [cāi cè]   推測 [suisoku]
现金   現金 [genkin]
生产   製造 [seizou]
生产 [shēng chǎn]   製造 [seizou]
生产 [shēng chǎn]   製造 [seizou]
盈利 [yíng lì]   利益 [riyaku]
盖子 [gài zi]   蓋 [gai]
离开正路   収差 [shiyuusa]
租金 [zū jīn]   家賃 [yachin]
税 [shuì]   税金 [zeikin]
答应提供   申し出 [moushide]
管理 [guǎn lǐ]   指導 [shidou]
簿记 [bù jì]   簿記 [boki]
索引 [suǒ yǐn]   索引 [sakuin]
组织   体制 [taisei]
组织 [zǔ zhī]   組織 [soshiki]
结论 [jié lùn]   決定 [ketutei]
职员 [zhí yuán]   職員 [shiyokuin]
联合 [lián hé]   連合 [rengou]
联盟 [lián méng]   連立 [renritsu]
股东 [gǔ dōng]   株主 [kabunushi]
股份 [gǔ fèn]   株 [kabu]
股市 [gǔ shì]   証券市場 [shiyoukenshijiyou]
股息 [gǔ xī]   配当 [haitou]
营业额   売上高 [uriagedaka]
补贴 [bǔ tiē]   助成金 [jiyoseikin]
许可证 [xǔ kě zhèng]   免許 [menkiyo]
设备 [shè bèi]   装備 [soubi]
评价,估价   評価 [hiyouka]
负债   負債 [fusai]
财产 [cái chǎn]   財産 [zaisan]
财产 [cái chǎn]   所有物 [shiyoyuubutsu]
责任 [zé rèn]   義務 [gimu]
账单 [zhàng dān]   請求書 [seikiyuushiyo]
质保书 [zhì bǎo shū]   保証書 [hoshiyoushiyo]
购买 [gòu mǎi]   購入 [kouniyuu]
贷款 [dài kuǎn]   貸付金 [kashitsukekin]
费用 [fèi yòng]   料金 [riyoukin]
费用 [fèi yòng]   費用 [hiyou]
资产   資産 [shisan]
资产负债表 [zī chǎn fù zhài biǎo]   貸借対照表 [taishiyakutaishiyouhiyou]
资本 [zī běn]   資本 [shihon]
赔偿 [péi cháng]   代償 [daishiyou]
转包商   下請業者
输入   記載事項 [kisaijikou]
辩护律师 [biàn hù lǜ shī]   弁護士 [bengoshi]
过剩 [guò shèng]   余り [anmari]
退休金 [tuì xiū jīn]   年金 [nenkin]
选项   選択権 [sentakuken]
通货膨胀 [tōng huò péng zhàng]   インフレーション
部分   部分 [bubun]
部分   部分 [bubun]
销售 [xiāo shòu]   販売 [hanbai]
集团 [jí tuán]   集団 [shiyuudan]
雇主 [gù zhǔ]   雇用者 [koyoushiya]
雇员 [gù yuán]   従業員 [jiyuugiyouin]
顾问 [gù wèn]   助言者 [jiyogonshiya]
预算 [yù suàn]   予算 [yosan]


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.