Chinese to Japanese<br/> Dictionary of Construction

Chinese to Japanese
Dictionary of Construction

 Chinese to Japanese<br/> Dictionary of Construction

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

井 [jǐng]   井戸 [ido]
交换机 [jiāo huàn jī]   スイッチ [suituchi]
亮度 [liàng dù]   照明 [shiyoumei]
人行道 [rén xíng dào]   歩道 [hodou]
休息室 [xiū xī shì]   ロビー
住房 [zhù fáng]   住居 [sumai]
供应商 [gōng yìng shāng]   供給者 [kiyoukiyuushiya]
信用 [xìn yòng]   掛け [kake]
倾斜   傾斜 [keishiya]
公寓 [gōng yù]   アパート
内核   本質 [honshitsu]
前面   前方 [zenpou]
办公室 [bàn gōng shì]   事務室 [jimushitsu]
协议 [xié yì]   協定 [kiyoutei]
卡车 [kǎ chē]   トラック [toratuku]
厕所 [cè suǒ]   トイレ [toire]
厚度   厚さ [atsusa]
原料 [yuán liào]   材料 [zairiyou]
合同 [hé tong]   契約 [keiyaku]
吊灯 [diào dēng]   シャンデリア [shiyanderia]
土壤 [tǔ rǎng]   地面 [jimen]
地板 [dì bǎn]   床 [yuka]
地毯 [dì tǎn]   じゅうたん [jiyuutan]
块 [kuài]   固まり [katamari]
垫子 [diàn zi]   マット [matuto]
壁架   岩棚 [iwatana]
壁炉   暖炉 [danro]
大门 [dà mén]   ポータル
天花板 [tiān huā bǎn]   天井 [tenjiyou]
安装 [ān zhuāng]   任命 [ninmei]
客廳   居間 [ima]
容器   コンテナ [kontena]
密度   密度 [mitsudo]
层 [céng]   階 [kai]
工具 [gōng jù]   道具 [dougu]
工具 [gōng jù]   器具 [kigu]
布局   配置 [haichi]
建筑 [jiàn zhù]   建築学 [kenchikugaku]
建筑物 [jiàn zhù wù]   建物 [tatemono]
  弧 [ko]
怪兽状滴水嘴   ガーゴイル
房子 [fáng zi]   家 [ya]
房子 [fáng zi]   家 [ya]
投资 [tóu zī]   投資 [toushi]
抗真菌剂   殺菌剤 [satukinzai]
抵押 [dǐ yā]   抵当 [teitou]
  記念碑 [kinenhi]
拱形 [gǒng xíng]   記念碑 [kinenhi]
挖掘机 [wā jué jī]   掘削機 [kutusakuki]
排水   排水 [haisui]
控制面板   コントロール パネル
推土機   ブルドーザー
插座 [chā zuò]   ソケット [soketuto]
斜率 [xié lǜ]   傾斜 [keishiya]
时间表   予定表 [yoteihiyou]
期限   締め切り [shimekiri]
木头 [mù tou]   木材 [mokuzai]
木材 [mù cái]   材木 [zaimoku]
木板 [mù bǎn]   板 [ita]
  柱 [jiyuu]
条约 [tiáo yuē]   協定 [kiyoutei]
板 [pàn]   盤 [sara]
染料 [rǎn liào]   染料 [senriyou]
柱 [zhù]   柱 [jiyuu]
栅栏   さく [saku]
根据 [gēn jù]   基礎 [kiso]
桌子 [zhuō zi]   テーブル
桥 [qiáo]   橋 [kiyou]
桶 [tǒng]   バケツ [baketsu]
梯子   はしご [hashigo]
楼梯 [lóu tī]   階段 [kaidan]
横梁 [héng liáng]   梁 [riyou]
檐槽   側溝 [sotukou]
正面 [zhèng miàn]   正面 [shiyoumen]
气泡 [qì pào]   泡 [awa]
水泥 [shuǐ ní]   セメント [semento]
水準管   水準器 [suijiyunki]
油漆 [yóu qī]   ニス [nisu]
泥水匠   石工 [setukou]
泵 [bèng]   ポンプ [ponpu]
洞 (Mandarin: dong4   穴 [ketsu]
浆糊 [jiàng hú]   のり [nori]
浓度   集中 [shiyuuchiyuu]
浴室 [yù shì]   トイレ;浴室
淋浴器   シャワー
混凝土 [hùn níng tǔ]   コンクリート
湿度   湿気 [shituki]
潮湿 [cháo shī]   湿気 [shituki]
灯笼 [dēng lóng]   ランタン [rantan]
灰匙   こて [kote]
灰尘 [huī chén]   ほこり [hokori]
烟囱 [yān cōng]   煙突 [entotsu]
照明   照明 [shiyoumei]
玻璃 [bō li]   ガラス [garasu]
珐琅 [fà láng]   釉薬 [yuuyaku]
瓷漆 [cí qī]   ラッカー
电工   電気工 [denkikou]
电报   電線 [densen]
电梯 [diàn tī]   エレベーター
画家   画家 [gaka]
监督 [jiān dū]   監督 [kantoku]
石灰 [shí huī]   石灰 [setukai]
石膏   ギプス [gipusu]
石膏 [shí gāo]   石膏 [setukou]
砂浆   モルタル [morutaru]
砖 [zhuān]   れんが [renga]
硅树脂   シリコーン
筛子 [shāi zi]   ふるい [furui]
管子 [guǎn zi]   管 [kuda]
管道   パイプライン [paipurain]
粉末 [fěn mò]   粉 [kona]
粘合剂 [nián hé jì]   粘着剤 [nenchiyakuzai]
纸张   紙 [kami]
结构 [jié gòu]   建設 [kensetsu]
胶合板 [jiāo hé bǎn]   合板 [gouhan]
胶水 [jiāo shuǐ]   接着剤 [setuchiyakuzai]
腳手架   足場 [ashiba]
色调 [sè diào]   色 [shiyoku]
节选 [jié xuǎn]   抄本 [shiyouhon]
虹吸管   サイフォン [saifuon]
裂口 [liè kǒu]   裂け目 [sakeme]
裂缝   ひび [hibi]
設計   デザイン [dezain]
计划 [jì huà]   案 [tsukue]
设备   デバイス [debaisu]
购物袋 [gòu wù dài]   袋 [fukuro]
贷款 [dài kuǎn]   貸付金 [kashitsukekin]
走廊 [zǒu láng]   ベランダ [beranda]
起重机 [qǐ zhòng jī]   クレーン
趋势 [qū shì]   傾向 [keikou]
重建   復元 [fukugen]
钢 [gāng]   鋼鉄 [koutetsu]
铆钉   びょう [biyou]
铰链   ちょうつがい [chiyoutsugai]
  鐙 [abumi]
長方體   直方体 [chiyokuhoutai]
门 [mén]   ドア [doa]
门 [mén]   門 [to]
门廊 [mén láng]   玄関 [genkan]
  弁 [ben]
阁楼 [gé lóu]   屋根裏部屋 [yaneurabeya]
障碍 [zhàng ài]   障壁 [shiyouheki]
隧道 [suì dào]   トンネル [tonneru]
静力学 [jìng lì xué]   静力学 [seirikigaku]
颜料 [yán liào]   塗料 [toriyou]
颜色 [yán sè]   色 [shiyoku]
颜色 [yán sè]   絵の具 [enogu]
马赛克   モザイク [mozaiku]
骑楼   アーケード
高脚杯 [gāo jiǎo bēi]   聖爵
黴菌   かび [kabi]
齿桥 [chǐ qiáo]   橋 [kiyou]


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.