Chinese to Japanese<br/> Dictionary of Insurance

Chinese to Japanese
Dictionary of Insurance

 Chinese to Japanese<br/> Dictionary of Insurance

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

不動產   不動産 [fudousan]
人类 [rén lèi]   人間 [ningen]
付款 [fù kuǎn]   お返し [okaeshi]
价值 [jià zhí]   価値 [kachi]
价值 [jià zhí]   価値 [kachi]
公司 [gōng sī]   会社 [kaishiya]
公司 [gōng sī]   商会 [shiyoukai]
利润 [lì rùn]   利益 [riyaku]
医院 [yī yuàn]   病院 [biyouin]
协议 [xié yì]   協定 [kiyoutei]
危险   危険 [kiken]
合同 [hé tong]   契約 [keiyaku]
委员会 [wěi yuán huì]   委員会 [iinkai]
威胁 [wēi xié]   脅威 [kiyoui]
市场 [shì chǎng]   販路 [hanro]
年 [nián]   年度 [nendo]
投资者   投資家 [toushika]
无力偿付   債務超過 [saimuchiyouka]
日期 [rì qī]   年月日 [nengatupi]
条约 [tiáo yuē]   協定 [kiyoutei]
灾难   災難 [sainan]
猜测 [cāi cè]   推測 [suisoku]
现金   現金 [genkin]
盈利 [yíng lì]   利益 [riyaku]
虚构角色   登場人物 [toujiyoujinbutsu]
财产 [cái chǎn]   所有物 [shiyoyuubutsu]
责任 [zé rèn]   義務 [gimu]
费用 [fèi yòng]   料金 [riyoukin]
资产负债表 [zī chǎn fù zhài biǎo]   貸借対照表 [taishiyakutaishiyouhiyou]
赌注   賭け [kake]
限度 [xiàn dù]   限度 [gendo]
频率 [pín lǜ]   周波数 [shiyuuhasuu]


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.