Chinese to Japanese<br/> Dictionary of Logistics

Chinese to Japanese
Dictionary of Logistics

 Chinese to Japanese<br/> Dictionary of Logistics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

东方 [dōng fāng]   東 [hingashi]
中值   中央値 [chiyuuouchi]
互联网   インターネット
交换   交換 [koukan]
交易   交通 [koutsuu]
交易 [jiāo yì]   取り引き [torihiki]
产品 [chǎn pǐn]   生産物 [seisanbutsu]
人工智能   人工知能 [jinkouchinou]
仓库   倉庫 [souko]
仓库   倉庫 [souko]
代价 [dài jià]   代価 [daika]
价值 [jià zhí]   価値 [kachi]
价格 [jià gé]   値段 [nedan]
企业联合   コンソーシアム
伏特   ボルト [boruto]
优势 [yōu shì]   利点 [riten]
优化 [yōu huà]   最適化 [saitekika]
供应商 [gōng yìng shāng]   供給者 [kiyoukiyuushiya]
信差   使者 [shishiya]
信息 [xìn xī]   伝言 [tsutegoto]
元件   コンポーネント
全球化 [quán qiú huà]   グローバリゼーション
关税 [guān shuì]   関税 [kanzei]
准备   調える [totonoeru]
出价 [chū jià]   付け値 [tsukene]
出口 [chū kǒu]   輸出 [yushiyutsu]
分类   分類 [bunrui]
分配 [fēn pèi]   流通 [riyuutsuu]
划分 [huà fēn]   分割 [bunkatsu]
创始人   著者 [chiyoshiya]
利润 [lì rùn]   利益 [riyaku]
功能 [gōng néng]   機能 [kinou]
加密   暗号化する
北方 [běi fāng]   北 [kita]
协会   協会 [kiyoukai]
协议 [xié yì]   プロトコル [purotokoru]
协议 [xié yì]   協定 [kiyoutei]
南方 [nán fāng]   南 [minami]
原因 [yuán yīn]   原因 [genin]
发射   予測 [yosoku]
合同 [hé tong]   契約 [keiyaku]
后勤 [hòu qín]   物流 [butsuriyuu]
吩咐   言い渡す [iiwatasu]
命令 [mìng lìng]   命令 [meirei]
品质   質 [tachi]
商品 [shāng pǐn]   商品 [shiyouhin]
商品 [shāng pǐn]   商品 [shiyouhin]
垃圾 [lā jī]   廃棄物 [haikibutsu]
垄断组织   トラスト [torasuto]
城市 [chéng shì]   都市 [toshi]
多数   大多数 [daitasuu]
大气 [dà qì]   大気 [taiki]
大量 [dà liàng]   容積 [youseki]
安放   置く [oku]
完成   仕上げる [shiageru]
定购   注文 [chiyuumon]
客户 [kè hù]   顧客 [kokiyaku]
容器   コンテナ [kontena]
容量 [róng liàng]   容量 [youriyou]
密度   密度 [mitsudo]
富的   豊か [yutaka]
小时 [xiǎo shí]   時 [toki]
  事務所 [jimushiyo]
展览   見せる [miseru]
工作 [gōng zuò]   職業 [shiyokugiyou]
平均数 [píng jūn shù]   中間 [chiyuukan]
平的   平たい [hiratai]
库存 [kù cún]   在庫 ; 棚卸資産
循环 [xún huán]   循環 [jiyunkan]
快车 [kuài chē]   急行列車 [kiyuukouretushiya]
性能   実施 [jitushi]
总体   統計 [toukei]
意义 [yì yì]   意味 [imi]
成份 [chéng fèn]   元素 [genso]
手机 [shǒu jī]   携帯電話 [keitaidenwa]
批准 [pī zhǔn]   批准 [hijiyun]
掌管   制する [seisuru]
提单   船荷証券 [funanishiyouken]
数据库 [shù jù kù]   データベース
数据挖掘 [shù jù wā jué]   データマイニング
文档   文書 [monjiyo]
方式   やり方 [yarikata]
方案   戦略 [senriyaku]
时间 [shí jiān]   時 [toki]
显然 [xiǎn rán]   明らか [akiraka]
服务 [fú wù]   サービス
权力 [quán lì]   権限 [kengen]
板 [pàn]   盤 [sara]
栅栏   さく [saku]
标准化   標準化 [hiyoujiyunka]
概念 [gài niàn]   構想 [kousou]
模型 [mó xíng]   模範 [mohan]
次序 [cì xù]   秩序 [chitsujiyo]
氢 [qīng]   水素 [suiso]
氧 [yǎng]   酸素 [sanso]
氮气 [dàn qì]   窒素 [chituso]
法令 [fǎ lìng]   法令 [hourei]
活动   活気 [katuki]
浏览器 [liú lǎn qì]   ブラウザ [burauza]
渠道 [qú dào]   水路 [suiro]
  源 [minamoto]
激活   ライセンス認証
灵活性   柔軟性 [jiyuunansei]
無障礙環境   アクセシビリティ [akuseshibiritei]
熔合 [róng hé]   融合 [yuugou]
特征   特徴 [tokuchiyou]
特权 [tè quán]   特権 [totuken]
环球网   Web
现在 [xiàn zài]   現在 [genzai]
现在的   いる [iru]
生产   製造 [seizou]
生产 [shēng chǎn]   製造 [seizou]
生产 [shēng chǎn]   製造 [seizou]
生产力 [shēng chǎn lì]   生産性 [seisansei]
生意 [shēng yi]   企業 [kigiyou]
电子邮件   電子メール
电报   電線 [densen]
碳 [tàn]   炭素 [tanso]
空气 [kōng qì]   空気 [kuuki]
算法 [suàn fǎ]   アルゴリズム [arugorizumu]
管理 [guǎn lǐ]   行政 [giyousei]
管道   パイプライン [paipurain]
系统 [xì tǒng]   組織 [soshiki]
约束 [yuē shù]   制約 [seiyaku]
组织   体制 [taisei]
组织 [zǔ zhī]   組織 [soshiki]
结构 [jié gòu]   建設 [kensetsu]
网站   サイト [saito]
网络   網状組織 [moujiyousoshiki]
耽搁   遅延 [chien]
能力   応答能 [outounou]
船货 [chuán huò]   積荷 [tsumini]
营业额   売上高 [uriagedaka]
行动   行動 [koudou]
行动 [xíng dòng]   操作 [sousa]
裨益 [bì yì]   益 [you]
西方 [xī fāng]   西 [sei]
计划 [jì huà]   目論む [mokuromu]
计划 [jì huà]   案 [tsukue]
许可证 [xǔ kě zhèng]   免許 [menkiyo]
设计   仕組む [shikumu]
调色板 [tiáo sè bǎn]   パレット [paretuto]
贡献 [gòng xiàn]   寄付 [kifu]
货车   ライトバン [raitoban]
费用 [fèi yòng]   費用 [hiyou]
资本 [zī běn]   資本 [shihon]
过程   手順 [tejiyun]
过程 [guò chéng]   過程 [katei]
运费   貨物 [kamotsu]
运输 [yùn shū]   運搬 [unpan]
进口 [jìn kǒu]   インポート
进口 [jìn kǒu]   輸入品 [yuniyuuhin]
连接 [lián jiē]   つなぐ [tsunagu]
连接 [lián jiē]   接続 [setsuzoku]
选择   選択 [sentaku]
速度 [sù dù]   速度 [sokudo]
運輸   運搬 [unpan]
部分   部分 [bubun]
部分   部分 [bubun]
配置   構成 [kousei]
重力 [zhòng lì]   重さ [omosa]
重量   重さ [omosa]
鉴定   認証 [ninshiyou]
附件   添付ファイル [tenpufuairu]
集合 [jí hé]   組 [kumi]
首要 (shǒuyào)   主要 [shiyuyou]
首都 [shǒu dū]   首都 [shiyuto]
驾驶员 [jià shǐ yuán]   運転手 [untenshiyu]


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.